(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

การรับประกัน

การรับประกันทั้งหลายในสินค้า (สินค้า) ที่มีบนเว็บไซต์ของมิซูมิ (เว็บไซต์) และแคตตาล็อกของบริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด (มิซูมิ) (แคตตาล็อก) และทางแอปพลิเคชันบนมือถือ (แอพ) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขาย (รวมเรียกว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไข) และข้อกำหนดการรับประกันดังต่อไปนี้ (การรับประกัน นี้) โปรดทราบว่า การรับประกันนี้จะไม่ใช้กับคำสั่งซื้อพิเศษ

ด้วยการซื้อหรือการใช้สินค้านี้ ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการรับประกันนี้โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดการรับประกันอื่นๆ ที่ลูกค้าอาจมีกับมิซูมิเกี่ยวกับสินค้า

สินค้าบางอย่างมีใบรับประกันหรือการรับประกันของผู้ผลิต ในกรณีนี้ โปรดทราบว่าใบรับประกันหรือการรับประกันของผู้ผลิตนั้นจะใช้แทนการรับประกันนี้ และการรับประกันนี้จะไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด

ขอบเขตและระยะเวลาการรับประกัน

 1. 1. เกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อโดยลูกค้านั้น มิซูมิจะนำสินค้ามาทดแทนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือซ่อมแซมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากเห็นว่าสินค้าเสียหาย ผิดรูป หรือมีข้อชำรุดบกพร่อง (“ข้อชำรุดบกพร่อง”) เพราะความผิดของมิซูมิ โดยมีเงื่อนไขว่า (1) หนังสือแจ้งระบุรายละเอียดข้อชำรุดบกพร่องอย่างเพียงพอ ที่เป็นที่พอใจของมิซูมิ มาถึงมิซูมิภายในระยะเวลารับประกัน (กำหนดไว้ในข้อต่อไป) และ (2) มิซูมิยอมรับข้อชำรุดบกพร่องนั้นว่าเป็นเพราะความผิดของมิซูมิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังต่อไปนี้อยู่นอกขอบเขตการรับประกัน
  1. (1) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากการใช้สินค้าในทางใดๆ นอกเหนือจากการใช้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ภายใต้การรับประกันนี้ คำว่า"การใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป" หมายถึง การใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์การผลิตทั่วไป หรือการใช้ประโยชน์ในทางการค้าหรือการใช้ทางอุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งที่มีไว้ขนส่งมนุษย์ เช่น ยานยนต์ ยานพาหนะ หรือเรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีไว้เพื่อการรักษาและการวินิจฉัยโรค หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
  2. (2) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากการใช้สินค้าในอุปกรณ์อวกาศ อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทางทหาร เช่นอาวุธหรือสรรพาวุธ
  3. (3) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากการขาดความระมัดระวังความผิดพลาดในการจัดการสินค้าของลูกค้า
  4. (4) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง แผ่นดินไหว อัคคีภัย และอุทกภัย)
  5. (5) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากการไม่ปฏิบัติตาม ข้อมูลจำเพาะ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เงื่อนไขในการใช้งาน คำแนะนำ คำเตือน แบบร่าง หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ หรือไม่ปฏิบัติตามคำแจ้งใดๆหรือรายละเอียดอื่นใดในเอกสารที่มาพร้อมกับสินค้า (หรืออุปกรณ์เสริม)
  6. (6) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากลูกค้าเอง จากการใช้งานตามกระบวนการ การซ่อมแซม การดัดแปลง หรือการถอดแยกส่วนประกอบของสินค้า
  7. (7) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากอุปกรณ์นอกเหนือจากสินค้า
  8. (8) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุจากการใช้งานสินค้านอกประเทศไทย
  9. (9) ข้อชำรุดบกพร่องอันมีสาเหตุมาจากการใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้มีการทดสอบหรือไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า หรือในทางที่ไม่ได้มีการทดสอบหรือไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า
  10. (10) ข้อชำรุดบกพร่องจากการที่ลูกค้าใช้สินค้าอันเป็นการละเมิดข้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไข
  11. (11) กรณีอื่นใดที่มิซูมิกำหนดไว้ในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพว่าจะไม่ซ่อมหรือหาสินค้าแทนให้
 2. 2. ระยะเวลารับประกันที่ใช้กับสินค้าตามการรับประกันนี้ หนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่มิซูมิขนส่งสินค้า
 3. 3. ข้อบกพร่องเล็กน้อย เช่น รอยขีดข่วน รอยประทับ รอยบุบ หรือเปลี่ยนสีที่ไม่ทำให้สินค้าใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไม่ถือเป็นข้อชำรุดบกพร่อง อย่างไรก็ตาม หากมิซูมิยอมรับว่า ข้อบกพร่องเล็กน้อย เช่น รอยขีดข่วน รอยประทับ รอยบุบ เปลี่ยนสีนั้นมีความสำคัญเฉพาะ ข้อบกพร่องเล็กน้อยดังกล่าวจะถือเป็นข้อชำรุดบกพร่อง
 4. 4. ภายในหนึ่ง (1) สัปดาห์นับจากได้รับสินค้า ลูกค้าจะต้องยืนยันชื่อและปริมาณสินค้า ตรวจดูว่าข้อมูลจำเพาะของสินค้าตรงกับที่มีรายการอยูในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพหรือไม่ และดูว่าไม่มีข้อชำรุดบกพร่องในตัวสินค้า หากมีข้อชำรุดบกพร่อง ลูกค้าจะต้องมีหนังสือแจ้งให้มิซูมิทราบภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากที่ลูกค้าซื้อสินค้า โปรดทราบว่า มิซูมิจะถือว่าสินค้าไม่มีข้อชำรุดบกพร่องตามการรับประกันหากไม่ได้รับหนังสือแจ้งภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากได้รับสินค้า
 5. 5. ลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนและซ่อมแซมสินค้าทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาการรับประกัน ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของการรับประกันนี้ หรือเป็นประการอื่นซึ่งไม่เป็นไปตามการรับประกันนี้ ในบางกรณี การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนอาจไม่สามารถทำได้เนื่องจากลักษณะ วันที่ผลิต หรือข้อมูลจำเพาะของสินค้า

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

 1. 1. นอกจากที่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขและการรับประกันนี้ หรือที่กฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยที่กำหนดไว้โดยประการอื่น มิซูมิจะไม่รับผิดในทางใดๆต่อความเสียหาย (ไมว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ทั่วไปหรือพิเศษ) การสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องของสินค้าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมถึงค่าเสียหายจากข้อชำรุดบกพร่องในสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้สินค้า ค่าเสียหายที่เกิดจากการเรียกคืนสินค้า หรือสินค้าที่ผลิตขึ้นใดๆโดยใช้สินค้า และค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่สามารถใช้สินค้าได้ รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดจากการระงับสายการผลิตใดๆในโรงงานหรือสถานที่ผลิตของลูกค้า
 2. 2. ความรับผิดสูงสุดของมิซูมิสำหรับค่าเสียหายที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องของสินค้า จะจำกัดอยู่เฉพาะจำนวนจริงที่มิซูมิจ่ายให้แก่ลูกค้าสำหรับสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่อง ไม่ว่ากรณีใด มิซูมิจะไม่รับผิดสำหรับค่าเสียหายพิเศษ อันเป็นผลสืบเนื่อง หรือจากการละเมิดไม่ว่าชนิดใดๆ รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะค่าเสียหายอันเป็นผลมาจากการขาดทุนกำไร
 3. 3. ในกรณีที่มิซูมิมิได้เป็นผู้ผลิตสินค้า หรือไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ลูกค้าจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายดังกล่าวจากผู้ผลิตสินค้า
 4. 4. โดยเฉพาะ มิซูมิจะไม่รับผิดค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. (1) การที่ลูกค้าใช้สินค้าอันเป็นการละเมิดคำแจ้งเตือน หนังสือเตือน หรือข้อความอื่นใดที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข เว็บไซต์ แคตตาล็อก ใบรับประกันหรือการรับประกันของผู้ผลิต
  2. (2) ข้อชำรุดบกพร่องในตัวสินค้าที่เกิดจากความผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า
  3. (3) ข้อชำรุดบกพร่องในตัวสินค้าที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
  4. (4) การละเมิดสิทธิบัตรใดๆ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิในการออกแบบ สิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้า
  5. (5) การส่งออกสินค้า หรือความล่าช้าหรือข้อห้ามในการส่งออกสินค้าเนื่องมาจากกฎหมาย ข้อบัญญัติหรือกฎระเบียบ

เงื่อนไขการใช้

 1. 1. การรับประกันนี้จะใช้กับการซื้อและการใช้สินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น และไม่ใช้นอกประเทศไทย
 2. 2. ภายใต้การรับประกันนี้ มิซูมิอาจขอให้ลูกค้าคืนสินค้าที่จะต้องมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้แก่มิซูมิ โปรดทราบว่า มิซูมิไม่สามารถจัดส่งพนักงานไปยังลูกค้าเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า
 3. 3. การผลิตและการขายสินค้าอาจถูกระงับด้วยดุลยพินิจของผู้ผลิตเดิม โปรดทราบว่า ในกรณีนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะหาสินค้าอย่างเดียวกันจริงๆ มาเปลี่ยน
 

มิซูมิอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการรับประกันนี้ (“การแก้ไข”) และจะกำหนดการแก้ไขดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าภายหลังการแก้ไขดังกล่าว จะถือว่าลูกค้าได้เห็นชอบการแก้ไขดังกล่าวนั้นแล้ว

[ปรับปรุงล่าสุด 1 พฤษภาคม 2566]