(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ/คืนสินค้า

การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของมิซูมิจะแปรผันขึ้นอยู่กับ "จำนวนวันจัดส่ง" ของสินค้าที่ได้กำหนดไว้ และอาจจะไม่สามารถทำการยกเลิกได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของมิซูมิหากต้องการขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน ขอขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมือ

สินค้าจัดเก็บสต๊อก

การขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้ในช่วงวันเวลาทำการปกติก่อนถึงกำหนดวันที่จัดส่งสินค้า โปรดทราบว่าการขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าในหรือหลังกำหนดวันที่จัดส่งสินค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้

สินค้าสั่งทำ

สินค้าของเราส่วนมากเป็นสินค้าสั่งทำ ซึ่งมีการผลิตจำเพาะตามที่แต่ละลูกค้ากำหนดทั้งวัสดุ ขนาดและรูปทรง เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าที่ต้องการด้วยระยะเวลา "ดีที่สุดในอุตสาหกรรม" ให้กับลูกค้า เราเริ่มกระบวนการผลิตตามคำสั่งซื้อในวันเดียวกันกับที่ได้รับคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่ต้องการให้จัดส่งตามวันจัดส่งมาตรฐาน ในกรณีที่มีการขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
คำสั่งซื้อสินค้าสำหรับสินค้าสั่งทำ เราได้เริ่มกระบวนการผลิตตามคำสั่งซื่อ (ดำเนินการสั่งสินค้า, จัดซื้อวัตถุดิบ, ทำการผลิต,
แรงงาน, ฯลฯ) และมีค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นแล้ว

คำสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนมาตรฐาน

• คำสั่งซื้อสินค้าตามวันจัดส่งมาตรฐาน

เมื่อมีการระบุให้จัดส่งตามวันจัดส่งมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากการผลิตได้เริ่มขึ้นในวันที่ได้รับคำสั่งซื้อสินค้า

อย่างไรก็ตามเรายังคงยอมรับให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้ภายใน 2 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับคำสั่งซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ การขอยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าเกินกว่า 2 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับคำสั่งซื้อไปแล้วในระหว่างเวลาทำการปกติในวันเดียวกันกับวันที่สั่งซื้อจะมีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกคำสั่งซื้อ 50% ของมูลค่าคำสั่งซื้อ

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าจะไม่สามารถยอมรับได้หลังเวลาทำการปกติ

ตัวอย่าง การสั่งซื้อสินค้าที่มี "จำนวนวันจัดส่ง" 3 วัน และกำหนดให้มีวันที่จัดส่งเป็นวันทำการที่ 3 (ตามวันจัดส่งมาตรฐาน)

วันหลังจากคำสั่งซื้อสินค้า การยกเลิกคำสั่งซื้อในวันที่สั่งซื้อ วันที่ 1 หลังจากสั่งซื้อ วันที่ 2 หลังจากสั่งซื้อ วันที่ 3 หลังจากสั่งซื้อ
การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ภายใน 2 ชั่วโมงนับจาก
เวลาที่ได้รับคำสั่งซื้อ
เกิน 2 ชั่วโมงนับจาก
เวลาที่ได้รับคำสั่งซื้อ
ในระหว่างเวลาทำการปกติ
ไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่สามารถยกเลิกได้
ไม่มีค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่าย 50%
กระบวนการผลิด ยังไม่ดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ ระหว่าง
ดำเนินการ
ระหว่าง
ดำเนินการ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
จำนวนวันก่อนจะถึงวันจัดส่ง 3 วัน 2 วัน 1 วัน 0 วัน

• คำสั่งซื้อสินค้าที่กำหนดวันที่จัดส่งนานกว่าวันจัดส่งมาตรฐาน

เมื่อมีการกำหนดให้วันที่จัดส่งนานกว่าวันจัดส่งมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อจะไม่สามารถขอยกเลิกได้ในช่วงระหว่าง "จำนวนวันจัดส่ง" มาตรฐานไปจนถึงวันที่จัดส่งที่กำหนด

ตัวอย่าง การสั่งซื้อสินค้าที่มี "จำนวนวันจัดส่ง" 3 วัน และกำหนดให้มีวันที่จัดส่งเป็นวันทำการที่ 10 (กำหนดวันที่จัดส่งนานกว่าวันจัดส่งมาตรฐาน)

วันหลังจากคำสั่งซื้อสินค้า วันที่สั่งซื้อ วันที่ 1 หลังจากสั่งซื้อ วันที่ 2 หลังจากสั่งซื้อ วันที่ 3 หลังจากสั่งซื้อ วันที่ 4 หลังจากสั่งซื้อ วันที่ 5 หลังจากสั่งซื้อ วันที่ 6 หลังจากสั่งซื้อ วันที่ 7 หลังจากสั่งซื้อ วันที่ 8 หลังจากสั่งซื้อ วันที่ 9 หลังจากสั่งซื้อ วันที่ 10 หลังจากสั่งซื้อ
การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่สามารถยกเลิกได้
กระบวนการผลิด ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ อาจจะอยู่ระหว่างดำเนินการ อาจจะอยู่ระหว่างดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
จำนวนวันก่อนจะถึงวันจัดส่ง 10 วัน 9 วัน 8 วัน 7 วัน 6 วัน 5 วัน 4 วัน 3 วัน 2 วัน 1 วัน 0 วัน

สินค้าที่ใช้บริการจัดส่งด่วน (Express)

สินค้าที่ขอใช้บริการจัดส่งด่วนแบบ Pegasus T, Pegasus A และ Flash Delivery (V) การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อจะไม่สามารถขอยกเลิกได้

สินค้าที่ขอใช้บริการจัดส่งด่วนแบบ Express A, B และ C จะดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีของคำสั่งซื้อสินค้าตามวันจัดส่งมาตรฐานสำหรับสินค้าสั่งทำ

สินค้าที่สั่งซื้อปริมาณมาก / สินค้าที่สั่งทำเฉพาะตามตวามต้องการ

การขอยกเลิกคำสั่งซื้อจะไม่สามารถดำเนินการได้เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก หรือคำสั่งซื้อสินค้าที่สั่งทำเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า (สินค้าที่มีการปรับแต่งจากสินค้ามาตรฐานหรือสินค้าที่ขอให้ผลิตตามแบบของลูกค้า)

การคืนสินค้า

การขอคืนสินค้าจัดเก็บสต๊อกสามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของมิซูมิหากต้องการคืนสินค้า โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับมายังมิซูมิหรือสถานที่ตามที่มิซูมิกำหนดรับผิดชอบโดยลูกค้า

การขอคืนสินค้าสั่งทำจะไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสินค้าได้ถูกผลิตมาตามที่ลูกค้ากำหนดโดยเฉพาะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ข้อ 17 ของ "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย" ในแคตตาล็อคหรือใน eCatalog

หากสินค้าที่ได้รับมีตวามแตกต่างไปจากที่ได้ทำการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของมิซูมิ

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าที่ใช้บริการจัดส่งด่วนจะเป็นไปตามนโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ/คืนสินค้าสำหรับสินค้าสั่งทำ

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ/คืนสินค้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[แก้ไขล่าสุด: 1 เมษายน 2566]