(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | MISUMI's New Year Holidays 2021 > คลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด (“มิซูมิ”) จัดให้ท่านใช้เว็บไซต์มิซูมิ (“เว็บไซต์”) โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการยอมรับของท่านโดยไม่มีการแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) นี้ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ดี ในการใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ดี ในการใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน ในการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้

ภาคผนวก ก - นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

ภาคผนวก ข - นโยบายการรับประกัน

การรับประกันทั้งหลายในสินค้าที่ลูกค้าซื้อจากบริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยการซื้อหรือการใช้สินค้านี้ ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในการรับประกันนี้