(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 22/5/2022 to 6:00 23/5/2022. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งเรื่องการจัดส่งสินค้าอาจจะล่าช้าเนื่องจาก COVID-19 ในประเทศจีน | Notice of the shipment may be delayed due to COVID-19 in China > คลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด (“มิซูมิ”) จัดให้ท่านใช้เว็บไซต์มิซูมิ (“เว็บไซต์”) โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการยอมรับของท่านโดยไม่มีการแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) นี้ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ดี ในการใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ดี ในการใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างครบถ้วน ในการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้

ภาคผนวก ก - นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

ภาคผนวก ข - นโยบายการรับประกัน

การรับประกันทั้งหลายในสินค้าที่ลูกค้าซื้อจากบริษัท มิซูมิ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยการซื้อหรือการใช้สินค้านี้ ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในการรับประกันนี้