(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

1. การรับรู้และการยอมรับ

บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด (“มิซูมิ”) จัดให้ท่านใช้เว็บไซต์มิซูมิ (“เว็บไซต์”) โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการยอมรับของท่านโดยไม่มีการแก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) นี้ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ดี ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ต้องการที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์นี้

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ข้อมูล สารสนเทศและวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) ที่แสดง ที่มีอยู่หรือที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ รวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ เป็นทรัพย์สินของมิซูมิหรือที่เจ้าของกำหนดและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของมิซูมิทั้งหมดหรือบางส่วน และจะไม่ลบหรือแก้ไขเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ใดๆหรือประกาศอื่นใด ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยง ทำซ้ำ ขาย เผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขหรือแสดงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมิซูมิก่อน

3. การอนุญาตและการห้ามใช้

  1. 1. ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ มิซูมิอาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข แปล ระงับ จำกัดการเข้าถึงหรือยกเลิกเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เนื้อหาหรือการเชื่อมโยงใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิซูมิอาจใช้ดุลพินิจในการยุติการเรียกดูและการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมทั้งการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในกรณีที่ท่านเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นที่มิซูมิไม่ยินยอม เมื่อมีการแจ้งการคัดค้านดังกล่าวจากมิซูมิ ท่านยินยอมที่จะยุติการเชื่อมโยงดังกล่าวทันที นอกจากนี้ท่านยอมรับว่าจะไม่มีการเชื่อมโยงหน้าหรือกรอบใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ยกเว้นไปที่หน้าแรกหรือหน้าหลัก มิซูมิไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียกดูหรือใช้เว็บไซต์นี้ในเวลานี้ แต่ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดหรือปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเรียกดูหรือการใช้เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. 2. มิซูมิได้ให้ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงโปรแกรมตั้งค่าการออกแบบทางคอมพิวเตอร์ของมิซูมิ (Misumi's Computer Aided Design Configurator) (MCAD) ผ่านทางเว็บไซต์ MCAD ได้จัดทำขึ้นให้แก่ท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือในการออกแบบและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้ามิซูมิเท่านั้น การใช้ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต การผลิตซ้ำ การนำเสนอที่ไม่ถูกต้อง และ / หรือการส่งไฟล์ MCAD แบบร่าง ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค หรือวัสดุที่เป็นผลหรือที่เกี่ยวข้องใด ๆ อาจเป็นผลให้ยุติการใช้ MCAD ของท่าน มิซูมิขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะยุติการใช้และ / หรือการลงทะเบียน MCAD ของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมถึงการละเมิดใดๆซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  3. 3. MCAD รวมทั้งข้อมูล แผนภูมิ สูตร ส่วนประกอบ มาตรฐานความถูกต้อง พิกัดและคำแนะนำการใช้ทั้งหมดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของท่าน และอาจจะไม่ใช้กับการใช้งานที่ต้องการทั้งหมด MACD ไม่ใช่สิ่งที่ทดแทนการวิเคราะห์การใช้ที่ถูกต้องที่ดำเนินการโดยวิศวกรออกแบบที่มีประสบการณ์และที่มีความรู้ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ควรจะขึ้นอยู่กับความต้องการและเงื่อนไขในการใช้งานเฉพาะของท่าน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ การนำมาใช้กับสินค้าเฉพาะใดๆไม่ควรจะอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ใน MCAD แต่เพียงอย่างเดียว

4. ข้อจำกัดความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีให้เพื่อจุดประสงค์สำหรับเป็นข้อมูลเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของมิซูมิและ/หรือบริษัทในเครืออยู่ภายใต้บังคับการรับประกันตามมาตรฐานของมิซูมิและ/หรือบริษัทในเครือและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการขายในสัญญาการซื้อขาย ระหว่างมิซูมิกับผู้ซื้อ เนื้อหาและการเชื่อมโยงของเว็บไซต์นี้ได้จัดให้บนพื้นฐาน ตามที่เป็น และ ตามที่มี และจะใช้เฉพาะความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวเท่าที่กฎหมายอนุญาตได้เต็มที่ มิซูมิและบริษัทในเครือขอปฏิเสธการรับประกันชนิดใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเว็ปไซต์นี้ (รวมทั้งเนื้อหา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และลิงค์) รวมไปถึงความเหมาะแก่ประโยชน์เฉพาะ การสามารถซื้อขายได้ สิทธิ การไม่ละเมิด ผล ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ครบถ้วน การเข้าถึงได้ การเข้ากันได้ ความปลอดภัยและปลอดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ มิซูมิและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ หรือการสูญเสียทั้งทางตรง ทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง ที่พิเศษ ที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นการลงโทษและ/หรือสูญเสียกำไรเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์นี้ เนื้อหา หรือลิงค์ของเว็บไซต์นี้

5. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านจะปกป้อง ชดใช้และปกป้องมิซูมิและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานและผู้รับจ้างจากการทวงถาม การเรียกร้อง ค่าเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรืออันตรายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน การดำเนินการออนไลน์ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือการติดต่อหรือการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้

6. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขนั้น ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของหลักกฎหมาย ศาลแห่งประเทศไทยมีอำนาจแต่เพียงแห่งเดียวในการตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านตกลงที่จะเสนอข้อพิพาทต่อศาลแห่งประเทศไทยเท่านั้น

7. ความรับผิดชอบต่อไอดีเข้าระบบและข้อมูลผู้ใช้

ท่านยอมรับว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูล ไอดีเข้าระบบใด ๆ (ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รหัสผ่าน การเจาะจงเฉพาะผู้ใช้งานผู้เดียว การระบุข้อมูลผู้ใช้งานตามไอดีเข้าระบบและข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่ใช้เกี่ยวกับชื่อเข้าระบบที่ออกโดยมิซูมิ) ไว้เป็นความลับ และในกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการการที่ท่านให้หรืออนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใช้ชื่อเข้าระบบของท่าน ท่านตกลงที่จะแจ้งเราทันทีในกรณีที่ (1) ไอดีเข้าระบบของท่านสูญหายหรือถูกขโมยหรือ (2) ไอดีเข้าระบบของท่านหรือไอดีเข้าระบบของผู้ใช้ที่เป็นบริษัทที่ท่านรับผิดชอบอยู่ จะต้องยกเลิกโดยทันทีเนื่องจากการลาออกและ/หรือการเลิกจ้างลูกจ้างหรือตัวแทนใด ๆ และ (3) ท่านรู้ว่ามีการใช้ไอดีเข้าระบบของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์หรือ MCAD อย่างไรก็ตาม การแจ้งให้มิซูมิทราบว่าข้อมูลไอดีเข้าระบบของท่านสูญหายหรือการถูกขโมย การยกเลิกไอดีเข้าระบบของมิซูมิ หรือการใช้ไอดีเข้าระบบของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต จะไม่เป็นการจำกัดหรือขจัดความรับผิดชอบของท่านต่อความเสียหายใด ๆ การเรียกร้องและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการใช้เว็บไซต์นี้หรือ MCADโดยไม่ถูกต้อง

8. อื่น ๆ

ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านมีอำนาจเข้าทำข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของกิจการใด ๆ ที่ท่านเป็นตัวแทน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และแทนที่ข้อตกลงหรือการสื่อสารใด ๆ ก่อนหน้านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขโดยดุลยพินิจของมิซูมิเท่านั้น หากข้อความของข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับด้วยเหตุผลใด ๆ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มอย่างเต็มที่ ภาระผูกพันของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีอยู่ต่อไปแม้จะไม่มีเว็บไซต์นี้ ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาใด ๆ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ก็ตาม

[ปรับปรุงล่าสุด 1 พฤษภาคม 2566]