(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

 • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

การซื้อสินค้า (สินค้า) ทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์ของมิซูมิ (เว็บไซต์) แคตตาล็อกของบริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จำกัด (มิซูมิ) (แคตตาล็อก) และทางแอปพลิเคชันบนมือถือ (แอพ) จะใช้บังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) ผู้ซื้อทุกคนที่ใช้บริการในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ (บริการ) จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เว้นแต่จะกำหนดไว้ในข้อความที่ลงนามโดยตัวแทนผู้มีอำนาจของบริษัทฯ

ข้อ 1 การลงทะเบียน

 1. 1. การใช้บริการ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนลูกค้าของบริษัทให้ครบถ้วน หลังจากที่ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนลูกค้าอย่างครบถ้วนตามวิธีที่กำหนดโดยบริษัทและได้รับการอนุมัติให้เป็นลูกค้าตามมาตรฐานที่กำหนดโดยบริษัทแล้ว บริษัทจะออกรหัสลูกค้าและผู้สมัครจะเปลี่ยนเป็นลูกค้า (ลูกค้า)
 2. 2. บริษัทอาจปฏิเสธการอนุมัติการสมัครเพื่อที่จะลงทะเบียนเป็นลูกค้าของบริษัทด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
  1. (1) ผู้สมัครไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือองค์กร
  2. (2) ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไปแล้ว
  3. (3) สถานที่ประกอบธุรกิจหลักของผู้สมัครหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ขณะขอลงทะเบียนลูกค้าอยู่นอกประเทศไทย
  4. (4) ปรากฏชัดว่าผู้สมัครเคยถูกเพิกถอนการลงทะเบียนลูกค้าในอดีต
  5. (5) รายละเอียดใด ๆ ในการสมัครลงทะเบียนลูกค้าไม่เป็นความจริง
  6. (6) ปรากฏชัดว่าผู้สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตั้งใจที่จะนำไปขายต่อ
  7. (7) ผู้สมัครพยายามโอนหรือขายเลขทะเบียนลูกค้า หรือไอดีผู้ใช้ หรือ
  8. (8) เรื่องอื่นใดตามที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมในการพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียนลูกค้า
 3. 3. ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนเป็นลูกค้าและได้รับเลขทะเบียนลูกค้าภายใต้ข้อ 1 และทำการออกเลขไอดีผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว
 4. 4. คำสั่งซื้อใดๆ ทั้งหมดที่ใช้ไอดีผู้ใช้ใดๆ ตามรหัสลูกค้าที่ออกให้แก่ลูกค้า จะถือเป็นคำสั่งซื้อของลูกค้า
 5. 5. บริษัทจะแจ้งการส่งเสริมการขายและเรื่องอื่นๆ แก่ลูกค้าทางโทรสารหรือทางอีเมล์ เมื่อมีการส่งแคตตาล็อกหรือเอกสารอื่นๆ ให้แก่ลูกค้า บริษัทจะไม่ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ

ข้อ 2 รายละเอียดการบริการ

 1. 1. ลูกค้าจะซื้อสินค้าตามที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกโดยใช้บริการภายใต้บังคับข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะรายละเอียดเฉพาะเทคนิค ราคา วันส่งมอบสินค้า (รวมถึงระยะเวลาการส่งสินค้า) และคำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้) อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ด้วยลักษณะของสินค้า ธุรกิจของลูกค้าหรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่กำหนดโดยมิซูมิ หรือด้วยดุลยพินิจของผู้ผลิตเดิม หรือของมิซูมิ สินค้าบางประเภท อาจถูกถอดออกจากการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือเตือนล่วงหน้า
 2. 2. ลูกค้าอาจใช้บริการจากเว็บไซต์ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการใช้งานเว็บไซต์บริษัท มิซูมิอาจระงับหรือยกเลิกบริการการบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และเหตุผลอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือเตือนให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า
 3. 3. การบริการดังกล่าวจะจัดให้ภายในประเทศไทย ยกเว้นพื้นที่ที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ
 4. 4. หากลูกค้าประสงค์จะขอใบเสนอราคาสำหรับการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากเพื่อให้ได้รับส่วนลดตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือเหตุผลอื่นใด ราคาและวันที่จัดส่งสินค้าจะถูกกำหนดไว้ในใบเสนอราคาที่ออกโดยมิซูมิ

ข้อ 3 การสั่งซื้อสินค้า

 1. 1. ลูกค้าอาจสั่งซื้อสินค้าโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ตามที่กำหนดให้ โดยมีข้อแม้ว่าบริษัทอาจจำกัดวิธีการสั่งซื้อขึ้นอยู่กับคำสั่งซื้อพิเศษที่กำหนดไว้ในข้อ 10 ด้านล่าง หรือประเภท หรือปริมาณของสินค้าที่สั่งซื้อ วันและเวลาที่บริษัทควรได้รับคำสั่งซื้อมีระบุไว้ในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ
  1. (1) การสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต: กรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นในหน้าสั่งซื้อบนเว็บไซด์ กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ หรือสอบถามบริษัทสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์
  2. (2) การสั่งซื้อทางโทรสาร: กรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นในแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กำหนดโดยบริษัท และส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อมาที่หมายเลขแฟกซ์ที่บริษัทกำหนด
  3. (3) การสั่งซื้อทางอีเมล์: กรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นในแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กำหนดโดยบริษัท และส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อมาที่อีเมล์ที่บริษัทกำหนด
 2. 2. คำสั่งซื้อของลูกค้าจะมีผลเมื่อมิซูมิได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ณ สถานที่ตั้งของมิซูมิ หากมิซูมิไม่สามารถได้รับคำสั่งซื้อเนื่องจากมีปัญหากับบริการทางโทรคมนาคมใดๆ หรือรายละเอียดใดๆ ที่จำเป็นสำหรับคำสั่งซื้อขาดหายไป คำสั่งซื้อนั้นจะไม่ถือว่ามีผล ในกรณีนี้ มิซูมิจะไม่รับผิดชอบในประการใดที่ลูกค้าไม่สามารถซื้อสินค้าได้ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น
 3. 3. คำสั่งซื้อที่ทำโดยลูกค้าจะก่อให้เกิดสัญญาซื้อขายเมื่อมิซูมิได้รับคำสั่งซื้อตามข้อ 3.1 อย่างไรก็ตาม ความข้อนี้จะไม่นำมาใช้หากมิซูมิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่ามิซูมิปฏิเสธคำสั่งซื้อทันทีหลังจากได้รับคำสั่งซื้อดังกล่าว ในกรณีนี้ บริษัทจะไม่รับผิดในประการใด ๆ ต่อลูกลูกค้าที่เชื่อว่าคำสั่งซื้อก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนั้น หากมิซูมิเห็นว่ามีความจำเป็นโดยเฉพาะ มิซูมิจะทำสัญญาซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมกับลูกค้า และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขาย
 4. 4. โปรดทราบว่า มิซูมิอาจเรียกร้องจากลูกค้าซึ่งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทเกี่ยวกับคำร้องขอของลูกค้า

ข้อ 4 ข้อผูกพันเกี่ยวกับการใช้สินค้า

ลูกค้าอาจสั่งซื้อสินค้าด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้สินค้า มิซูมิจะไม่รับผิดในประการใดๆ สำหรับความเสียหายที่ลูกค้าได้รับที่มีสาเหตุมาจากความผิดของลูกค้าในการใช้หรือการเลือกสินค้าโดยลูกค้า ลูกค้าจะปกป้อง ชดใช้ และป้องกันมิซูมิและบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานและตัวแทน จากและต่อความรับผิดใดๆ ความเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีใดๆ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ ค่าทนายความที่เหมาะสม) จากสิทธิเรียกร้องของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้:

 1. (1) สินค้าจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์การผลิตทั่วไปหรือสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือใช้ในอุตสาหกรรม (การใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป) โปรดทราบว่าการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไปไม่ได้รวมถึงการใช้ใดๆ ในอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งที่มีวัตถุประสงค์ในการขนส่งมนุษย์ เช่น ยานยนต์ ยานพาหนะ หรือเรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีไว้เพื่อการรักษาและการวินิจฉัยโรคมนุษย์ หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
 2. (2) สินค้าจะไม่ใช้ในอุปกรณ์การบินและอวกาศ อุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทหาร เช่น อาวุธหรือสรรพาวุธ
 3. (3) สินค้าหรืออุปกรณ์ใดๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป (หรือบางส่วน) จะไม่นำมาใช้ในการส่งออกไปหรือขายให้กับประเทศใดๆ นอกประเทศไทย
 4. (4) มิซูมิให้บริการด้วยเงื่อนไขที่ว่า ลูกค้าสั่งซื้อและใช้สินค้าด้วยความรับผิดชอบของลูกค้าเองและปฏิบัติตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าที่มีรายการในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ เช่น ข้อมูลจำเพาะ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน วิธีการใช้และข้อควรระวังในการใช้งาน เงื่อนไขในการใช้งาน แบบร่างและข้อมูลอื่นๆ ของสินค้า และการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆ หรือคำอธิบายอื่นๆ ในเอกสารหรือฉลากที่มาพร้อมกับสินค้า (หรืออุปกรณ์เสริม)
 5. (5) สินค้าจะไม่ขายต่อให้กับบุคคลที่สาม รวมเข้ากับสินค้าที่เสนอให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป หรือที่ใช้ในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมิซูมิ

ข้อ 5 จำนวนวันในการจัดส่ง สิทธิและความเสี่ยงต่อการสูญเสีย

 1. 1. มิซูมิจะขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าหรือผู้จำหน่ายตามจำนวนวันในการจัดส่งสินค้าที่กำหนด (จำนวนวันในการจัดส่ง) ที่กำหนดไว้ในหน้าที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ อย่างไรก็ตาม มิซูมิอาจกำหนดจำนวนวันในการจัดส่งสำรอง ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของสินค้าที่สั่งซื้อ (ตัวอย่างเช่น การปรับแต่งของสินค้า หรือการสั่งซื้อในปริมาณมาก) หรือขึ้นอยู่กับเวลาที่สั่งซื้อ
 2. 2. สิทธิและความเสี่ยงต่อการสูญเสียจะตกไปยังลูกค้าเมื่อส่งมอบการขนส่งให้แก่ผู้รับขน หากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ลูกค้าจะเรียกร้องเอากับผู้รับขน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น วันที่ในการจัดส่งสินค้าจะคำนวณจากวันถัดไปหลังจากได้ตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างลูกค้าและมิซูมิ ไม่รวมวันหยุดทำการที่ระบุไว้ในปฏิทินมิซูมิบนเว็บไซต์หรือแค็ตตาล็อกหรือแอพ
 3. 3. หากเวลาที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารหรืออีเมล์ และเวลาที่มิซูมิได้รับคำสั่งซื้อดังกล่าวแตกต่างกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการส่งโทรสารหรืออีเมล์ ระยะเวลาการส่งมอบจะคำนวณจากเวลาที่บริษัทได้รับโทรสารหรืออีเมล์ดังกล่าว
 4. 4. โปรดทราบว่ามิซูมิอาจจะไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างคำสั่งซื้อปกติ หากรายละเอียดใดๆ ในคำสั่งซื้อขาดหายหรือไม่ถูกต้อง
 5. 5. วันที่จัดส่งสินค้าที่แสดงในหน้าการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ เป็นเพียงแผนในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับประกันการส่งมอบสินค้าในวันที่ดังกล่าว

โปรดทราบว่าสินค้าอาจจะไม่สามารถส่งมอบให้ภายในวันที่ส่งมอบสินค้า อันเนื่องจากปัจจัยด้านการขนส่ง เช่น สภาพอากาศ การจราจรติดขัด หรือการก่อสร้างถนน ช่วงเวลาในการส่งสินค้า (เช่น ระหว่างการจัดส่งเป็นช่วงเวลาวันหยุดสิ้นปีของบริษัทและวันหยุดปีใหม่ วันหยุดสงกรานต์ หรือวันหยุดอื่น) สถานะสินค้าคงคลังของสินค้า หรือเหตุอื่นใด และในกรณีนี้มิซูมิจะไม่รับผิดต่อลูกค้าในประการใดๆ

ข้อ 6 การส่งมอบสินค้า

 1. 1. การส่งมอบสินค้าจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าลงทะเบียน หรือที่อยู่ที่กำหนดโดยลูกค้าในเวลาที่สั่งซื้อสินค้า เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าจะต้องประทับตราบริษัท หรือลงชื่อผู้แทนของบริษัทในแบบฟอร์มการส่งสินค้าของบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานในการรับสินค้า
 2. 2. สินค้าอาจจะไม่มีการส่งมอบหากไม่สามารถยืนยันชื่อบริษัทของลูกค้า ชื่อโรงงาน ชื่อสถาบันวิจัย ป้ายชื่อ หรือการตรวจสอบอื่นๆ ของลูกค้า
 3. 3. หากส่งมอบสินค้า ณ สถานที่อื่นจากที่ลูกค้ากำหนด บุคคลผู้รับสินค้าจะต้องแสดงหลักฐานส่วนบุคคล เช่น ใบอนุญาตหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีนี้ รายละเอียด เช่น ที่อยู่ ชื่อและหมายเลขทะเบียนในใบอนุญาต หรือหนังสือเดินทางที่แสดงอาจจะมีการขอถ่ายสำเนาไว้)

ข้อ 7 การตรวจสอบ

 1. 1. ภายในหนึ่ง (1) สัปดาห์หลังจากได้รับสินค้า ลูกค้าจะตรวจสอบสินค้าเพื่อยืนยัน ชื่อ รหัสสินค้าและจำนวนสินค้า และตรวจสอบว่าไม่มีความเสียหาย ผิดรูปแบบ มีข้อบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ (รวมถึงหากข้อมูลจำเพาะของสินค้า ไม่เป็นไปตามที่ปรากฏไว้ในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ หรือในกรณีเป็นคำสั่งพิเศษที่กำหนดไว้ในแบบร่างของลูกค้า) (รวมเรียกว่าข้อชำรุดบกพร่อง) ในตัวสินค้า หากสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะหรือมีข้อชำรุดบกพร่องใดๆ ลูกค้าต้องทำหนังสือแจ้งไปยังมิซูมิภายในหนึ่ง (1) สัปดาห์หลังจากได้รับสินค้า แล้วแจ้งข้อมูลสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่องจากการตรวจสอบ และรายงานรายละเอียดที่ระบุสาเหตุและสถานะของสินค้าดังกล่าว รวมถึงภาพถ่ายสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เห็นสลากชัดเจน และส่งไปยังที่อยู่ของมิซูมิที่กำหนดไว้
 2. 2. โปรดทราบว่า มิซูมิจะถือว่าสินค้าได้รับการตรวจสอบและได้รับรองโดยลูกค้าแล้ว หากมิซูมิไม่ได้รับการแจ้งภายในหนึ่ง (1) สัปดาห์หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า

ข้อ 8 มาตรการสำหรับสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่อง

หากปรากฏจากการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 ว่า สินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะ มิซูมิจะตรวจสอบสินค้าดังกล่าว หากปรากฏชัดเจนแก่มิซูมิว่าข้อชำรุดบกพร่องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากมิซูมิแต่เพียงผู้เดียว มิซูมิจะส่งสินค้าใหม่ทดแทนให้ทันที (หรือให้บริการอีกครั้งในกรณีของการบริการ) หรือหากลูกค้ากำหนดให้คืนเงิน ก็จะคืนเงินตามจำนวนเงินที่จ่ายโดยลูกค้าในส่วนของสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่อง

ข้อ 9 การส่งสินค้าเกินจำนวน

ในกรณีที่มิซูมิส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าเกินจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อ และความผิดดังกล่าวมาจากมิซูมิ ลูกค้าจะติดต่อมิซูมิและส่งคืนสินค้าส่วนที่เกินนั้นให้กับมิซูมิทันที ในกรณีนี้ มิซูมิจะรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการคืนสินค้าส่วนที่เกิน ขอให้ลูกค้าเก็บรักษาสินค้าส่วนที่เกินให้อยู่ในสภาพเดิมและบรรจุภัณฑ์นับตั้งแต่ได้รับสินค้าดังกล่าวจนกระทั่งส่งคืนให้แก่มูซูมิ

ข้อ 10 คำสั่งซื้อพิเศษ

หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่มีข้อมูลจำเพาะตามที่ระบุไว้ในแบบร่างที่ให้มาโดยลูกค้า สินค้าพิเศษที่ข้อมูลจำเพาะนอกเหนือไปจากข้อมูลจำเพาะมาตรฐานในแคตตาล็อก หรือคำสั่งพิเศษอื่น (คำสั่งพิเศษ) วิธีการสั่งซื้อและบริการจะแตกต่างจากคำสั่งซื้อสำหรับสินค้ามาตรฐานที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ นอกจากวิธีการสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อพิเศษแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะนำมาใช้กับคำสั่งซื้อพิเศษได้เท่าที่ไม่ขัดกับลักษณะของคำสั่งซื้อพิเศษ

ข้อ 11 ภาษีที่ใช้

ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มเติมเท่ากับเงินค่าภาษีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ หากมี

ข้อ 12 การชำระเงิน

 1. 1. ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าสำหรับสินค้าที่ซื้อและภาษีทั้งหมดที่เรียกเก็บ ด้วยวิธีการชำระที่กำหนดในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพที่ลูกค้าเลือกไว้ ณ เวลาที่ลงทะเบียนลูกค้า หากมีการให้ขยายระยะเวลาในการชำระ ผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อข้างล่างนี้ตกลงและเข้าใจว่า ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะครบกำหนดชำระภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้โปรดทราบว่า มิซูมิอาจขอให้ชำระเป็นเงินสดตอนส่งมอบสินค้า หรือขอให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าหากเป็นลูกค้าใหม่ ขึ้นอยู่กับสถานะของธุรกรรมหรือด้วยเหตุอื่นๆ ลูกค้าอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการชำระเมื่อได้รับการร้องขอจากมิซูมิ
 2. 2. มิซูมิจะส่งใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้าที่ได้ขนส่ง และลูกค้าต้องชำระเงินทั้งหมดตามใบแจ้งหนี้ดังกล่าวตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ หรือได้รับความเห็นชอบโดยประการอื่นจากมิซูมิ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินดังกล่าว ถ้ามี
 3. 3. หากลูกค้าไม่ชำระเงินค่าสินค้าและภาษีทั้งหมดภายในวันที่กำหนดตามเงื่อนไขการชำระเงิน โดยไม่คำนึงถึงเหตุของความล่าช้าดังกล่าว อาจจะต้องเสียค่าผิดนัดชำระเพิ่มจากจำนวนเงินค้างชำระในอัตราที่กำหนดโดยบริษัทแยกต่างหาก หรือหากอัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ได้แก่อัตราสูงสุดดังกล่าว
 4. 4. หากการชำระเงินโดยลูกค้าไม่สามารถยืนยันได้ภายในวันที่ครบกำหนดตามเงื่อนไขการชำระเงิน โปรดทราบว่ามิซูมิอาจดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เช่น ระงับคำสั่งซื้อของลูกค้าและการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อมาแล้ว หรือเพิกถอนทะเบียนของลูกค้า
 5. 5. หากลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนวิธีชำระเงิน โปรดติดต่อมิซูมิ วิธีการชำระเงินใหม่จะดำเนินการตามที่กำหนดแยกต่างหากโดยมิซูมิ

ข้อ 13 วงเงินสูงสุด

 1. 1. มิซูมิจะกำหนดวงเงินเครดิตสูงสุดที่ลูกค้าสามารถเป็นหนี้กับบริษัทสำหรับการซื้อสินค้ารวมทั้งหมดในเวลาใดๆ (วงเงินสูงสุด)
 2. 2. มิซูมิ อาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยดุลยพินิจของตน หากราคารวมของสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเกินวงเงินสูงสุด หรือหากมีความจำเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวกับวงเงินสูงสุด ในกรณีดังกล่าว โปรดทราบว่าอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งมอบสินค้าภายในวันส่งมอบที่กำหนด
  1. (1) ขอให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้า หรือจ่ายจำนวนเงินที่ค้างชำระ
  2. (2) ปฏิเสธคำสั่งซื้อ
  3. (3) วิธีการอื่นใด ที่มิซูมิกำหนด
   1. นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 หากลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าหรือราคารวมของสินค้าที่สั่งซื้อโดยลูกค้าเกินกว่าวงเงินสูงสุด คำสั่งซื้อที่ลูกค้าทำขึ้นจะถือเป็นข้อตกลงการซื้อขายต่อเมื่อมิซูมิได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อไปยังลูกค้า
 3. 3. โปรดติดต่อบริษัทเพื่อตรวจสอบวงเงินสูงสุดของลูกค้า

ข้อ 14 การปฏิเสธไม่รับสินค้า

หากลูกค้าปฏิเสธไม่รับสินค้า หรือไม่สามารถส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้าด้วยเหตุผลที่เกิดจากลูกค้า (เช่นไม่มีผู้ใดตามที่อยู่เพื่อรับสินค้า) มิซูมิจะพิจารณายกเลิกสัญญาซื้อขายของสินค้านั้นโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าในกรณีนี้ลูกค้าต้องชำระเงินเท่ากับราคาของสินค้า และค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่มิซูมิ เว้นแต่มิซูมิเชื่อว่ามีสถานการณ์พิเศษอันเกี่ยวกับสภาพ ประเภท หรือปริมาณของสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้าที่ใช้หรือปัจจัยอื่นๆ

ข้อ 15 การสละความรับผิดเพราะเหตุสุดวิสัย

หากการส่งมอบสินค้าล่าช้า หรือส่งไม่ได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย) การแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายหรือข้อบัญญัติ การยกเลิกโดยผ่านการใช้อำนาจรัฐ ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง การแพร่ระบาดของโรค ข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของมิซูมิ มิซูมิจะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่มิซูมิจะไม่รับผิดใดๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากความล่าช้าดังกล่าวหรือส่งมอบสินค้าไม่ได้

ข้อ 16 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ

 1. 1. ลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ (การยกเลิก) ตาม นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า ที่กำหนดในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ (นโยบายการยกเลิก) สำหรับการยกเลิก โปรดติดต่อมิซูมิทางอีเมล์หรือเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพภายในหรือก่อนวันและเวลากำหนดไว้ในแคตตาล็อก โดยไม่คำนึงถึงความที่กล่าวมาข้างต้น มิซูมิขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับการยกเลิกเนื่องจากสภาพ ประเภท ปริมาณ หรือวันส่งสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้าที่ใช้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. 2. ลูกค้าอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในแคตตาล็อกหรือในนโยบายการยกเลิกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการขอยกเลิก ประเภทและปริมาณของสินค้า และปัจจัยอื่นๆ
 3. 3.ลูกค้าไม่อาจยกเลิกคำสั่งซื้อ เว้นแต่การยกเลิกดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 16 นี้

ข้อ 17 การคืนและการเปลี่ยนสินค้า

 1. 1. ลูกค้าอาจคืนหรือรับสินค้าทดแทน (การคืน) หลังจากระยะเวลาตรวจรับที่ระบุไว้ในข้อ 7 เว้นแต่จะนำกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้มาใช้
  1. (1) สินค้าไม่ได้กำหนดเป็น สต๊อก ในแคตตาล็อก
  2. (2) สินค้าที่ถูกเปิด หรือแกะออก หรือนำไปใช้แล้ว
  3. (3) คำสั่งซื้อพิเศษภายใต้ข้อ 10 ของข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งของลูกค้า
  4. (4) สินค้าที่มิซูมิสั่งซื้อตามคำขอของลูกค้า
  5. (5) สินค้าที่เสื่อมคุณภาพหรือเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดในการใช้ของลูกค้า
  6. (6) สินค้าที่ลูกค้าต้องการคืนเนื่องจากความชอบของลูกค้า เช่น สินค้าไม่เหมาะกับรสนิยมของลูกค้า (มีสีหรือลักษณะที่แตกต่างจากในแคตตาล็อก)
  7. (7) สินค้าที่มีรอยหรือความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า
  8. (8) เมื่อพ้นระยะเวลา 30 วันตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบสินค้า
  9. (9) เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าปริมาณมาก
  10. (10) สินค้าอันตราย
 2. 2. หากสินค้ามีการชำรุดบกพร่องหรือสินค้าจัดส่งไม่ถูกต้องอันเนื่องจากการกระทำของมิซูมิ โปรดติดต่อมิซูมิภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 17.1 (8)
  โดยข้อมูลจากลูกค้า มิซูมิจะตรวจสอบว่าเกิดความเสียหายหรือการส่งมอบที่ไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุมาจากมิซูมิหรือไม่ และหากมิซูมิรับทราบดังกล่าวมิซูมิยอมรับคืนสินค้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์จะเป็นความรับผิดชอบของมิซูมิ หากมิซูมิไม่สามารถยืนยันสภาพของสินค้า มิซูมิอาจปฏิเสธการรับคืนสินค้า
 3. 3. หากการคืนสินค้าโดยไม่ใช่ความผิดของมิซูมิ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือการคืนสต็อก (ดูนโยบายการยกเลิก) ที่เรียกเก็บต่อลูกค้า
 4. 4. ลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และค่าธรรมเนียมในการจัดการหรือการคืนสต็อกเท่ากับ 20% ของยอดขายรวมของสินค้าคืน หากการคืนสินค้าทำขึ้นตามข้อความในข้อ 17.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไข
 5. 5. ราคาซื้อของสินค้าที่คืนมิซูมิจะไม่คำนวณเป็นจำนวนรวมที่ใช้กำหนดส่วนลดจากปริมาณใดๆ ที่มิซูมิเสนอ และราคาทั้งหมดจะถูกคำนวณใหม่ตามนั้น

ข้อ 18 การรับประกัน

 1. 1. มาตรฐานการรับประกัน กล่าวคือการรับประกันทั้งสิ้นเกี่ยวกับตัวสินค้ากำหนดไว้ต่างหากในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ (การรับประกัน)

การรับประกันของมิซูมินี้แทนและไม่รวมการรับประกันอื่นๆ ของมิซูมิ ผู้ผลิตสินค้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต การขาย หรือการบริการสินค้า (หรือส่วนใดๆ ของสินค้า) รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องของตน (ในที่นี้รวมกันเรียกว่า บริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย) ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย หรือที่ก่อขึ้นโดยประการอื่นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันความสามารถในการซื้อขายได้ใดๆ และการรับประกันความเหมาะแก่วัตถุประสงค์หรือการใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่ใช้การรับประกันกับสินค้าที่มีข้อชำรุดบกพร่องภายใต้การรับประกัน จะเรียกเก็บค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลี่ยนสินค้า และลูกค้าจะต้องจ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลี่ยนสินค้าที่กำหนดโดยมิซูมิต่างหาก โดยข้อชำรุดบกพร่องของสินค้าอาจจะไม่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้เพราะสภาพ วันผลิต หรือข้อมูลจำเพาะของสินค้ามีปัญหา

ข้อ 19 การเพิกถอนทะเบียนและการยกเลิกสัญญาซื้อขาย

 1. 1. หากนำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้มาใช้กับลูกค้า มิซูมิอาจเพิกถอนทะเบียนลูกค้า ระงับหรือยกเลิกส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยกเลิกสัญญาซื้อขายใดๆ ที่ได้ทำไว้กับลูกค้าทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบอีก
  1. (1) หากปรากฏว่ากรณีใดกรณีหนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 นำมาใช้กับลูกค้า
  2. (2) หากใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจาก การใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
  3. (3) หากใช้สินค้าในอุปกรณ์อวกาศ อุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทหาร เช่น อาวุธ สรรพาวุธ
  4. (4) หากขายผลิตภัณฑ์ต่อให้แก่บุคคลภายนอก รวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป หรือใช้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมิซูมิ
  5. (5) หากลูกค้าล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกิดจากการใช้บริการและไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเจ็ด (7) วัน โดยไม่คำนึงว่า มิซูมิได้แจ้งเตือนให้ลูกค้าทำการแก้ไขนั้นทราบหรือไม่
  6. (6) นอกจาก ข้อ 19.1 (5) แล้ว หากลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ และไม่ดำเนินการแก้ไขภายในสิบสี่ (14) วัน แม้มิซูมิจะได้แจ้งให้ลูกค้าทำการแก้ไขนั้นแล้ว
  7. (7) หากลูกค้ายังคงถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ถูกยกเลิกหรือระงับการดำเนินธุรกิจ
  8. (8) หากลูกค้าถูกระงับมิให้ชำระหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเช็คที่ออกโดยลูกค้าถูกปฏิเสธ
  9. (9) หากความน่าเชื่อถือของลูกค้าได้ลดลงอย่างมาก หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อธุรกิจของลูกค้าที่กระทบต่อความน่าเชื่อถือ
  10. (10) หากลูกค้าถูกบุคคลที่สามมีคำร้องขอให้อายัดทรัพย์ ยึดทรัพย์ชั่วคราว พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว หรือการบังคับคดีใดๆ หรือการขายทอดตลาด หรือถูกเรียกเก็บภาษี หรือค่าภาระของรัฐอื่นๆ
  11. (11) หากมีการยื่นคำร้องเพื่อให้ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ หรือกระบวนการ ที่เกี่ยวกับการเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอื่นต่อลูกค้าหรือโดยลูกค้า
  12. (12) หากลูกค้ามีมติให้ยุบเลิกกิจการหรือควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น
  13. (13) หากหากลูกค้ามีอุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือสัญญาซื้อขายใดๆ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ข้อพิพาทแรงงาน หรือเหตุอื่น
  14. (14) หากลูกค้าฉ้อฉลต่อมิซูมิ หรือดำเนินการอื่นใด โดยไม่สุจริต ที่ทำให้ยากต่อคงสมาชิกภาพของลูกค้าต่อไปได้
  15. (15) หากฐานะทางการเงินของลูกค้าแย่ลง หรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าอาจเกิดกรณีนี้ขึ้น
  16. (16) หากมิซูมิไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้โดยได้ใช้วิธีการการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม
  17. (17) หากลูกค้ายกเลิกทะเบียนของตนด้วยดุลยพินิจของตนตามข้อ 21
  18. (18) หากลูกค้าไม่ได้สั่งซื้อสินค้าเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีขึ้นไป
  19. (19) หากลูกค้ากระทำการต้องห้ามใดๆ ตามข้อ 29
  20. (20) หากมีเหตุให้มิซูมิเชื่อได้ว่าลูกค้าไม่เหมาะจะเป็นลูกค้าสำหรับการบริการ
 2. 2. หากใช้กรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้นกับลูกค้า หนี้ทั้งหมดจากการใช้บริการของลูกค้าจะครบกำหนดชำระทันที และลูกค้าต้องชำระหนี้ดังกล่าวทั้งหมดทันที นอกจากนี้ ลูกค้าต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่มิซูมิอันมีสาเหตุมาจากการที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อ 20 การแจ้งและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน

 1. 1. หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ ตัวแทน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บุคคลที่ติดต่อ ที่อยุ่อีเมล์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้เมื่อตอนสมัครลงทะเบียนเป็นลูกค้า หรือลงทะเบียนผู้ใช้งานของ WOS ลูกค้าต้องแจ้งให้มิซูมิทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางเว็บไซต์ WOS และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
 2. 2. นอกเหนือจากข้อ 20.1 หาก (1) ลูกค้าโอนธุรกิจของตนให้กับบุคคลที่สาม รับโอนธุรกิจมาจากบุคคลที่สาม หรือมีการควบรวมกิจการ หรือ (2) เมื่อเกิดสถานการณ์ใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 19.1 ลูกค้าต้องแจ้งให้มิซูมิทราบทันที ในกรณีเช่นนี้ หากมิซูมิเห็นว่าจำเป็น มิซูมิอาจปรึกษาลูกค้าว่าจะยังคงดำเนินการทำธุรกรรมและการลงทะเบียนลูกค้าต่อไปหรือไม่
 3. 3.หากลูกค้าไม่แจ้งหรือมีความล่าช้าในการแจ้งให้ทราบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20.1 หรือ 20.2 และสินค้า และแคตตาล็อกรวมทั้งการสื่อสารด้านธุรการใดๆ ไม่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือการส่งมอบนั้นล่าช้า มิซูมิจะถือว่ารายการสินค้าดังกล่าวมาถึงลูกค้าหรือลูกค้าได้รับในเวลาที่ควรถึงลูกค้าตามปกติ นอกจากนี้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าในการส่งรายการสินค้าดังกล่าวไปยังที่อยู่ใหม่ของลูกค้า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนสินค้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัท

ข้อ 21 การยกเลิกทะเบียนโดยลูกค้า

ลูกค้าซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นลูกค้าเรียบร้อยแล้วอาจยกเลิกทะเบียนของตนโดยการแจ้งให้มิซูมิทราบตามวิธีการที่มิซูมิได้กำหนดไว้ เมื่อได้รับการแจ้งดังกล่าวแล้ว มิซูมิจะยกเลิกการลงทะเบียนลูกค้าดังกล่าว และสถานะการเป็นลูกค้าจะหมดลงในเวลาที่มีการยกเลิกทะเบียนนั้น

ข้อ 22 กฎหมายที่ใช้บังคับ: เขตอำนาจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และการขายสินค้าใดๆ ให้กับลูกค้าให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข การขายหรือการซื้อสินค้า หรือความสัมพันธ์ของลูกค้า และมิซูมิจะเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือสถานที่อันเป็นที่ทำการแห่งใหญ่ของมิซูมิ และลูกค้าและมิซูมิยอมสละการคัดค้านใดๆ ต่ออำนาจศาลแต่เพียงแห่งเดียว

ข้อ 23 การแก้ไขราคาและข้อมูลจำเพาะ

มิซูมิอาจพิจารณาระงับการจำหน่ายสินค้า และ/หรือแก้ไขข้อมูลสินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ (การแก้ไข) โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดราคา จำนวนวันขนส่ง ข้อมูลจำเพาะการออกแบบสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อกำหนดของสินค้า หากมิซูมิตกลงแจ้งให้ลูกค้าทราบการแก้ไขดังกล่าว มิซูมิจะเลือกเวลา สื่อ และวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแจ้งด้วยดุลยพินิจของตน หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังจากการแก้ไขดังกล่าว จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับการแก้ไขดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มิซูมิอาจไม่แจ้งให้ทราบ หากเป็นการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลต่อข้อมูลจำเพาะของสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์หรือแค็ตตาล็อก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกหรือบรรจุภัณฑ์

ข้อ 24 ความเห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

มิซูมิอาจแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข (การแก้ไข) และจะกำหนดการแก้ไขดังกล่าวไว้ทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของมิซูมิ (หน้าแคตตาล็อกสินค้าและข้อกำหนดและเงื่อนไข) หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังจากการแก้ไขดังกล่าว จะถือว่าลูกค้าเห็นชอบกับการแก้ไขดังกล่าว

ข้อ 25 ระยะเวลามีผลของแคตตาล็อก

 1. 1. แคตตาล็อกมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยมิซูมิเท่านั้น (“ระยะเวลามีผลของแคตตาล็อก”) โปรดทราบว่า หากบริษัทไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากแคตตาล็อกหลังสิ้นสุดระยะเวลามีผลของแคตตาล็อก
  1. (1) เมื่อมิซูมิได้เผยแพร่แคตตาล็อกล่าสุด หรือแคตตาล็อกอื่น
  2. (2) เมื่อมิซูมิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าแคตตาล็อกไม่สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ถูกต้อง
  ในกรณีที่เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น หรือมิซูมิขยายระยะเวลามีผลของแคตตาล็อก มิซูมิจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของมิซูมิ (หน้าแคตตาล็อกสินค้า) กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ของมิซูมิเป็นระยะ
 2. 2. การสิ้นสุดระยะเวลามีผลของแคตตาล็อกจะไม่เป็นการจำกัดการมีผลของความข้อนี้แต่อย่างใด มิซูมิจะไม่รับผิดต่อลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับจากการทำคำสั่งซื้อจากแคตตาล็อกที่ระยะเวลามีผลได้สิ้นสุดลง

ข้อ 26 อำนาจบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับลูกค้าที่ใช้บริการทุกคน ลูกค้าต้องเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไข และเนื้อหาของแคตตาล็อกอย่างถ่องแท้ก่อนใช้บริการ โปรดทราบว่า หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขกับข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดซึ่งกระทำแยกต่างหากระหว่างลูกค้ากับบริษัท (รวมถึงข้อตกลงใดๆ ในใบสั่งซื้อที่ลูกค้าใช้) ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีอำนาจบังคับ

ข้อ 27 การปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

 1. 1. เมื่อลูกค้าดูข้อมูล หรือรับบริการ หรือที่คล้ายคลึงกันโดยการใช้เว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ ลูกค้าทำเช่นนั้นด้วยความเสี่ยงของตนเองและทำเช่นนั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะ และตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ
 2. 2. มิซูมิมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและการบริการที่ให้ผ่านการบริการทางอินเทอร์เน็ต แต่ทางมิซูมิจะไม่รับประกันความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ การสามารถใช้งานได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความใหม่ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้องตามหลักจริยธรรม หรือการได้รับผลกระทบจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น ต่อสินค้า ข้อมูล และการให้บริการผ่านการบริการทางอินเทอร์เน็ต เว้นแต่เกิดจากการกระทำผิดของมิซูมิโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 3. 3. มิซูมิจะรักษาความปลอดภัยข้อมูล เช่น การป้องกันการเปิดเผยข้อมูล แต่จะบอกให้ลูกค้าทราบว่าข้อมูลอาจเสี่ยงต่อการถูกเปิดเผย และมิซูมิไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์
 4. 4. มิซูมิจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า อันเกิดจากการใช้การบริการอินเทอร์เน็ต (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการไม่ส่งมอบจากการสั่งซื้อที่ทำผ่านเว็บไซต์) เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำผิดของมิซูมิโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 5. 5. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า อันเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้การบริการอินเทอร์เน็ตในทางอื่นที่ไม่ใช่วิธีการใช้โดยปกติ

ข้อ 28 การหยุดให้บริการชั่วคราวและถาวร

ในกรณีที่เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น มิซูมิขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

 1. 1. หากระบบการสั่งซื้อหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหายหรือทำให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย) ไฟฟ้าล้มเหลวหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือความเสียหายต่อสายส่งสัญญาณของผู้ให้บริการโทรคมนาคม หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
 2. 2. หากการส่งมอบสินค้าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ แผ่นดินไหว อุทกภัย และอัคคีภัย) การออกกฎหรือการยกเลิกกฎหมายหรือประกาศของทางรัฐบาล กรณีพิพาทด้านแรงงาน การแพร่ระบาดของโรค หรือสถานการณ์อื่นใดอันหลีกเลี่ยงไม่ได้
 3. 3. หากระบบการสั่งซื้อหรืออุปกรณ์จำเป็นต้องซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา
 4. 4. หากมิซูมิเชื่อโดยประการอื่นว่าการระงับหรือหยุดให้บริการเป็นสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับดำเนินการให้บริการ

ข้อ 29 การกระทำต้องห้าม

ลูกค้าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ขณะใช้บริการ

 1. (1) ลงข้อมูลที่เป็นเท็จในทะเบียนลูกค้า
 2. (2) กระทำการที่น่าจะหรืออาจจะเป็นการรบกวนการดำเนินการบริการนี้
 3. (3) ทำการสั่งซื้อสินค้าภายใต้ชื่ออื่นหรือหมายเลขลูกค้าหรือไอดีลูกค้าที่เป็นเท็จ
 4. (4) กระทำการในทางที่จะหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือมิซูมิ หรือสร้างความเดือดร้อน หรือความเสียหายแก่ลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือบริษัท
 5. (5) กระทำการที่จะหรืออาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือสิทธิความเป็นส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นๆ ของลูกค้ารายอื่น บุคคลที่สาม หรือมิซูมิ
 6. (6) เข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตโดยมิชอบด้วยกฎหมายและสร้างข้อมูลเท็จ
 7. (7) ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งหรือใส่ไวรัสหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 8. (8) กระทำการใดๆ ที่จะหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายสาธารณะ หรือกฎหมาย หรือข้อบัญญัติ
 9. (9) มอบหมายหรือโอนสิทธิ์และหน้าที่ใดๆ ของลูกค้า ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ
 10. (10) กระทำการใดๆ ที่มิซูมิเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสม

ข้อ 30 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. 1. ลูกค้าต้องไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ให้ผ่านการบริการเกินขอบเขตของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงลิขสิทธิ์
 2. 2. มิซูมิจะไม่รับผิดใดๆหากเกิดสิทธิเรียกร้องอันเกี่ยวกับการละเมิดจากปฏิบัติตามแบบหรือข้อมูลจำเพาะของลูกค้า หรือจากการเพิ่มหรือดัดแปลงสินค้า หรือรวมสิ่งดังกล่าวมานั้นเข้ากับสินค้าโดยหรือตามคำแนะนำของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากมิซูมิ หรือจากการใช้สินค้าในการปฏิบัติกรรมวิธีหรือระบบที่ระบุโดยลูกค้า
 3. 3. ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันมิซูมิจากการเรียกร้องหรือความเสียหายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเมิดข้อ 30 นี้

ข้อ 31 การจัดการหมายเลขและรหัสผ่านของลูกค้า

 1. 1. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการหมายเลข ไอดีผู้ใช้และและรหัสผ่านของลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้
 2. 2. ลูกค้าต้องไม่โอน ให้ยืม หรือเปิดเผยหมายเลขลูกค้า ไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แก่บุคคลที่สาม

ข้อ 32 ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ

 1. 1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ของลูกค้าที่เก็บรวบรวมโดยมิซูมิผ่านการใช้บริการ จะนำมาใช้สำหรับเรื่องดังต่อไปนี้
  1. (1) เพื่อให้ข้อมูลองค์กร ข้อมูลและการจัดงานทางธุรกิจ โดยมิซูมิและบริษัทในเครือ
  2. (2) เพื่อให้ข้อมูลสินค้า หรือการสำรวจเกี่ยวกับเครื่องจักร ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือธุรกิจที่หลากหลายของมิซูมิและบริษัทในเครือ
 2. 2. มิซูมิจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของลูกค้าที่ได้รับจากการใช้บริการแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้
  1. (1) เมื่อเปิดเผยให้บริษัทผู้รับขนส่งหรือผู้ผลิตที่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า หรือเมื่อจำเป็นโดยประการอื่นเพื่อที่จะให้บริการ
  2. (2) เมื่อลูกค้ายินยอมให้มิซูมิเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์
  3. (3) เมื่อต้องการเปิดเผยข้อมูล ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ
 3. 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทที่ให้ไว้บนเว็บไซต์

ข้อ 33 การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใดๆ มิซูมิ และ/หรือ บริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย จะไม่รับผิดใดๆต่อความเสียหาย ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม ที่พิเศษ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่าชนิดใดๆ หรือการสูญเสียรายได้หรือผลกำไร สูญเสียธุรกิจ หรือการสูญเสียทางการเงินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับความสามารถหรือไม่สามารถใช้สินค้า ไม่ว่าจะเกิดจากหรือเป็นผลมาจากความประมาทของมิซูมิ และ หรือ บริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้โดยเฉพาะ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ความรับผิดของมิซูมิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือที่เกิดขึ้นโดยประการอื่นอันเกี่ยวกับการขายสินค้า จะไม่เกินราคาซื้อที่ลูกค้าได้ชำระให้แก่มิซูมิเป็นค่าสินค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือตามทฤษฎีหรือมูลคดีใดๆ

ข้อ 34 ไม่มีกฎยกเลิกคำสั่งซื้อ

เท่าที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาต จะไม่มีระยะเวลายกเลิกการขายสินค้าที่มีรายการในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพซึ่งสั่งซื้อทางไปรษณีย์

ข้อ 35 การให้ข้อมูลและบริการจัดหาสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใช้กับบริการอื่นๆ นอกจากการจำหน่ายสินค้าที่มีรายการในแคตตาล็อก โดยที่ต้องไม่ขัดกับสภาพของบริการนั้น รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่มิซูมิกำหนดขึ้นสำหรับบริการดังกล่าว มิซูมิอาจกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับบริการดังกล่าวไว้ต่างหากและลูกค้าต้องใช้บริการนั้นตามข้อกำหนดที่แยกไว้ต่างหากนั้น

ข้อ 36 การติดต่อสื่อสารกับมิซูมิ

โปรดสั่งซื้อ แจ้ง และทำการติดต่อสื่อสารอื่นใดเกี่ยวกับธุรกรรมไปยังมิซูมิระหว่างวันและเวลาทำการของมิซูมิที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพ
โปรดติดต่อมิซูมิเกี่ยวกับปัญหาใดๆ กับสินค้า หรือปรึกษาปัญหาด้านเทคนิคอื่นๆ โปรดดูเว็บไซต์หรือแคตตาล็อกหรือแอพสำหรับรายละเอียดอื่นทั้งหมด

ข้อ 37 วันทำการ

มิซูมิจะกำหนดวันที่ดำเนินการให้บริการด้วยดุลยพินิจของตน (รวมถึง โดยไม่จำกัดเฉพาะ วันลงทะเบียน วันสั่งซื้อ และ หรือวันส่งมอบสินค้า) โปรดทราบว่า บริษัทอาจเปลี่ยนวันที่ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 38 การปรึกษาหารือ

เรื่องใดๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อมีการปรึกษากันระหว่างมิซูมิและลูกค้า

มีผล ณ 1 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงล่าสุด 1 พฤษภาคม 2566