(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวต้านทาน

ตัวต้านทานเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ขัดจังหวะและปรับกระแสไฟฟ้าภายในวงจร นอกจากการปรับ กระแสไฟฟ้า แล้วยังลดแรงดันไฟฟ้าที่มากเกินไปซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของวงจรไฟฟ้าที่มีความเสถียร ตัวต้านทานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทส่วนใหญ่ ตัวต้านทานคงที่ มี ค่า ความต้านทาน ยึดอยู่กับที่ และ ตัวต้านทาน ตัวแปรที่มีการปรับ ค่า ความต้านทาน ส่วนประกอบที่มีตัวต้านทานหลายตัวที่มี ค่า ความต้านทานเท่ากันเรียกว่า ""ตัวต้านทานแบบ Array"" และใช้สำหรับวงจรดิจิตอล ค่าการนำไฟฟ้าแตกต่างกันไปตามวัสดุรวมถึงตัวนำที่มีค่าความต้านทานต่ำฉนวนที่ไม่นำไฟฟ้าและสารกึ่งตัวนำระหว่างวัสดุทั้งสองประเภท ตัวต้านทานมักจะมีตัวนำ ความแม่นยำ ยังแตกต่างกันไปและด้วยเหตุนี้จึงต้องเลือกผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังตามประเภทการ การใช้งาน และวงจร ปัจจุบันตัวต้านทาน ชิป IC ไม่มีสาย สายนำไฟฟ้า มักพบได้บ่อยตัวต้านทาน หรือ รีซิสเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่ต้านการไหลและปรับกระแสไฟฟ้าภายในวงจร นอกจากการปรับ กระแสไฟฟ้าแล้ว ยังลดแรงดันไฟฟ้าที่มากเกินไปได้อีกด้วย ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ โดยตัวต้านทานสามารถทำได้จากวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น ลวด หรือ แถบลวด ฯลฯ และจากวัสดุอโลหะ เช่น ผงคาร์บอน หรือ ผงการไฟต์ ฯลฯ ตัวต้านทานสามารถแบ่งออกเป็น 3 หลักๆ ได้แก่ ตัวต้านทานแบบค่าคงที่, ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้, และตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้ ตัวต้านทานมักมีตัวนำและความแม่นยำยังแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้จึงต้องเลือกผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังตามการใช้งานและประเภทของวงจรเพื่อความปลอดภัยสูงสุด