(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ MISUMI สำหรับผู้สมัครงาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ("นโยบาย") กำหนดหลักเกณฑ์ที่ MISUMI อาจเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานผ่านเว็บไซต์ของ MISUMI นโยบายนี้มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือภายใต้การควบคุมของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรักษา ใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเพื่อป้องกันและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

ข้อ 1 คำนิยาม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครที่สามารถระบุตัวตนได้จาก: (ก) ข้อมูลที่ส่งเข้ามานั้น หรือ (ข) ข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ในความครอบครองหรือสามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนข้อมูลที่รวบรวมจากผู้สมัคร กล่าวคือ

(ก)
ชื่อ ชื่อเล่น เพศ หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน วันเกิด สัญชาติ ประเทศ และเมืองที่เกิด
(ข)
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และรายละเอียดช่องทางการติดต่ออื่น ๆ
(ค)
เรซูเม่ ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ วิชาชีพ และหลักฐานการทำงาน
(ง)
ประวัติการจ้างงานและการฝึกอบรม;
(จ)
ปัญหาสุขภาพและความพิการที่เกี่ยวข้องกับงาน และ
(ฉ)
รูปถ่าย

"ผู้สมัคร" หมายถึงผู้ที่สมัครงานเข้ามาในตำแหน่งที่เปิดรับ

"MISUMI" หมายถึง MISUMI (Thailand) Co., Ltd. หรือ MISUMI Malaysia Sdn. Bhd. หรือ PT. MISUMI Indonesia หรือ MISUMI Vietnam Co., Ltd. หรือ MISUMI Sout East Asia Pte. Ltd. ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและบริษัทที่ผู้สมัครได้ทำการสมัครงานไว้

"กลุ่ม MISUMI" หมายถึงกลุ่มบริษัท MISUMI กำหนดไว้ที่ https://www.misumi.co.jp/company/outline/global.html

ข้อ 2 ความยินยอม/วัตถุประสงค์

โดยการลงทะเบียนและสมัคร ตำแหน่ง ใด ๆ กับ MISUMI คุณยินยอมให้เรารวบรวมใช้เปิดเผยและดำเนินการข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(ก)
ประเมินและประเมินความเหมาะสมของคุณสำหรับการจ้างงานในตำแหน่งปัจจุบันหรือที่คาดหวังภายในองค์กร
(ข)
การยืนยันตัวตนและความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้ทางบริษัท
(ค)
การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่ม MISUMI เพื่อวัตถุประสงค์ในการ:
-
การแชร์ข้อมูลการติดต่อเพื่อการสรรหาบุคลากร
-
การแชร์ขั้นตอนในการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบของการสรรหาบุคลกร
-
เตรียมการดำเนินการสำหรับการจ้างงานและฝึกอบรม และ
-
เตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนหลังจากที่ได้บรรจุเป็นพนักงานแล้ว

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นอาจจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเรา (เช่นตามสัญญาที่ทำขึ้น) ได้ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางหนึ่งทางใด (รวมถึงตลอดระยะเวลาเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาที่ทำขึ้นกับคุณ)

ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บและประมวลผลใน MISUMI และกลุ่ม MISUMI หากจำเป็น หากกลุ่ม MISUMI หรือ MISUMI ต้องการการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในที่นี้เราจะขอความยินยอมจากคุณในเรื่องเดียวกัน

ข้อ 3 การปกป้องข้อมูลและการรักษาความลับ

MISUMI เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้สมัครงานและให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลอย่างจริงจัง เราจะรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย และปกป้องความลับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อประมวลผลข้อมูลเราคำนึงถึงมาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย ข้อมูลทั่วไป อย่างไรก็ตามคุณควรระวังว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกัน ระบบรักษาความปลอดภัย ได้ แต่เราพยายามปกป้อง ระบบรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลของคุณและตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการ ระบบรักษาความปลอดภัย ข้อมูลของเราอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 4 การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวมและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลผู้สมัครงานในระหว่างการเปิดรับสมัครงาน เอกสารประกอบการสมัครงาน เช่นใบสมัครงาน CV ประวัติการศึกษา การฝึกอบรมและ ใบรับรองการทำงานจะถูกรวบรวมและจัดเก็บ

โดยทั่วไป ข้อมูลนี้จะถูกบันทึก ประเมิน แก้ไข หรือ ส่งต่อภายในบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครงานเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ในแผนกทรัพยากรบุคคลที่ได้รับอนุญาตและผู้รับหน้าที่ในการคัดเลือกบุคลากรของกลุ่ม MISUMI เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม จะไม่มีการส่งข้อมูลของคุณไปให้บุคคลภายนอก MISUMI หรือกลุ่ม MISUMI โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน อย่างไรก็ตาม MISUMI อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการทีได้รับอนุญาตจาก MISUMI เพื่อวัตุประสงค์ที่ไว้ในข้อ 2

ข้อมูลอาจถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ทางสถิติ (เช่นการรายงาน) จะไม่มีข้อมูลใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของคุณได้

ข้อ 5 การถ่ายโอนข้อมูล

MISUMI ตกลงที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมอาจถูกถ่ายโอนจัดเก็บและประมวลผลในประเทศใด ๆ ที่ MISUMI หรือสมาชิกของกลุ่ม MISUMI ทำงาน โดยการลงทะเบียนกับ MISUMI ถือว่าผู้สมัครงานได้ยินยอมและอนุญาตให้ MISUMI เปิดเผยและ / หรือถ่ายโอนข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้นภายนอกประเทศของผู้สมัครงาน

ข้อ 6 สิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล

คุณสามารถส่งคำขอ (ก) เข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือ (ข) แก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีอยู่ กรุณาส่งคำขอไปยังบุคคลที่รับผิดชอบตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

ข้อ 7 การถอนคำยินยอมจากผู้สมัครงาน

คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมและขอให้เราหยุดการใช้และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือทั้งหมดข้างต้นโดยส่งคำขอของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลถึงบุคคลที่รับผิดชอบตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

เมื่อได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณเพื่อเพิกถอนคำยินยอมของคุณเราอาจต้องใช้เวลาที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ

โปรดทราบว่าการขอถอนความยินยอม จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ซึ่งการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาตหรือเป็นเหตุจำเป็นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อ 8 การบันทึกและลบข้อมูล

หากคุณได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน MISUMI ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเพิ่มเข้าไปในไฟล์บุคลากรของ MISUMI และกลุ่ม MISUMI หากจำเป็น

หากคุณสมัครงาน แต่ถูกปฏิเสธ ข้อมูลของคุณจะถูกลบภายในสิบสองเดือนหลังจากกระบวนการรับสมัครได้สิ้นสุดลง

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณได้ในเวลาดังกล่าว บริษัทขออนุญาตเพิ่มใบสมัครของคุณเข้าไปในฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของเรา บัญชีของคุณจะมีอายุ 12 เดือน โดยจะถูกลบทันทีโดยอัตโนมัติหลังจากหมดอายุดังกล่าว

คุณจะไม่ได้รับแจ้งว่าข้อมูลถูกลบไปตามกระบวนการข้างต้น

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถที่จะขอให้เราลบข้อมูลของคุณ (โปรไฟล์และใบสมัครงาน) โดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลถึงบุคคลที่รับผิดชอบตามรายละเอียดด้านล่าง

ข้อ 9 การบังคับใช้และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายนี้ใช้ร่วมกับนโยบายอื่น ๆ ประกาศข้อสัญญาและข้อความยินยอมที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย MISUMI

บริษัทอาจแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าร่วมทำงานและการมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคคลากรของเรานั้น ถือเป็นการยินยอมและรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านล่างนี้

สำหรับ MISUMI (Thailand) Co., Ltd.
e-mail: hr@misumi.co.th
โทร: 1382 หรือ 038-959-200