• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Double-Sided Grinding Stone EA522GA-20

Double-Sided Grinding Stone EA522GA-20

【Product Specifications】
・Coarse stone-Grits #250
・Finish stone-Grits #1000
・Grinding stone dim.-175 x 75 x 12mm (One-face)
・The case can be used as a base.

Part Number
EA522GA-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA522GA-20 in the Double-Sided Grinding Stone EA522GA-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA522GA-20 ในชุด Double-Sided Grinding Stone EA522GA-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)