• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thermo-Hygrometer TH-300

Thermo-Hygrometer TH-300

【Product Specifications】
・Model number: TH-300
・Minimum scale: Temperature/2℃, Humidity/5%
・Accuracy: Temperature/+/- 2℃, Humidity/+/- 5% (40 - 70%RH at 15 - 25℃), +/- 8%RH (other)
・Mounting method: Wall hanging type
・Size: 285 x 285 x 35mm
・Temperature range: -30 to +50℃
・Humidity range: 20 - 100%RH

Part Number
1-624-02
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-624-02 in the Thermo-Hygrometer TH-300 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-624-02 ในชุด Thermo-Hygrometer TH-300

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)