• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Sealing Removal Cutter EA819ZB-3

Sealing Removal Cutter EA819ZB-3

【Product Specifications】
・Available To The Attached Onto Commercially Available Electric Screwdriver.
・Highest Use Rotation Speed …3000rpm
・Insertion …1/4
・Blade Dia. …7mm
・Full length …60mm
・Qty. Per Unit …2 Pcs
・Recommendation Conditions …・Object:Aluminum ・Resin Sash Turn ・Aluminum Panel・Sealing Material :Silicone System ・Molive Drabified Silicone Sealant System ・Urethane System・Joint Width :8mmMore Than
・Feature …Available For Using Around Aluminum Window Panes Which Are Susceptible To Being Scratched.

Part Number
EA819ZB-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819ZB-3 in the Sealing Removal Cutter EA819ZB-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819ZB-3 ในชุด Sealing Removal Cutter EA819ZB-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)