• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Diamond Bar (3mm Shaft) EA819DF-58

Diamond Bar (3mm Shaft) EA819DF-58

【Product Specifications】
・Shaft dia.-3mm
・Good cutting performance and long life diamond coating
・Blade D…6.0
・Blade L…6
・Length…55
・Grits(#)…140

Part Number
EA819DF-58
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA819DF-58 in the Diamond Bar (3mm Shaft) EA819DF-58 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA819DF-58 ในชุด Diamond Bar (3mm Shaft) EA819DF-58

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)