• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hexagonal Shaft Multi Drill EA811AN-3

Hexagonal Shaft Multi Drill EA811AN-3

【Product Specifications】
・With carbide tips
・It has a tip structure that enables easy positioning, so it can be used to hole various materials smoothly.
・Available for rechargeable impact drill.
・Dia. of blade top-3.0mm
・Length-90mm

Part Number
EA811AN-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA811AN-3 in the Hexagonal Shaft Multi Drill EA811AN-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA811AN-3 ในชุด Hexagonal Shaft Multi Drill EA811AN-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)