• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hex Shaft Drill for Tile EA811AF-5

Hex Shaft Drill for Tile EA811AF-5

【Product Specifications】
・Available in a rechargeable impact drill
・The cutting performance and durability are improved by using water.
・For making a hole in the tile, roof tile, marble, etc.
・Blade tip dia.…5.0mm
・Length…95mm
・Effective length…50mm

Part Number
EA811AF-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA811AF-5 in the Hex Shaft Drill for Tile EA811AF-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA811AF-5 ในชุด Hex Shaft Drill for Tile EA811AF-5

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)