• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Line Separator (Clamp Adapter) EA708-1C

Line Separator (Clamp Adapter) EA708-1C

【Product Specifications】
・Sensitivity magnification-×1/×10
・Rated voltage-125VAC
・Rated current-AC10A(consecutive usable)
・Measurable consumption current of electric appliance easily. It is possible to raise sensibility visually 10 times.

Part Number
EA708-1C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA708-1C in the Line Separator (Clamp Adapter) EA708-1C series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708-1C ในชุด Line Separator (Clamp Adapter) EA708-1C

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)