• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rebar Cutter EA545KA-38

Rebar Cutter EA545KA-38

【Product Specifications】
・Cutting capacity-Soft stl wire: dia. 11mm,Hard stl wire: dia. 6 mm
・Overall length-950mm
・Weight-3.6kg
・Specification…Body

Part Number
EA545KA-38
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA545KA-38 in the Rebar Cutter EA545KA-38 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA545KA-38 ในชุด Rebar Cutter EA545KA-38

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)