• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Natural Oil Stone EA522AB-2

Natural Oil Stone EA522AB-2

【Product Specifications】
・Arkansas stone
・Dim.-76 x 25 x 9.5mm
・With leather case
・Specs…Medium (Soft)

Part Number
EA522AB-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA522AB-2 in the Natural Oil Stone EA522AB-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA522AB-2 ในชุด Natural Oil Stone EA522AB-2

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)