• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Rubber] Grinding Block EA366EE-2

[Rubber] Grinding Block EA366EE-2

【Product Specifications】
・Dim.-80 x 50 x 20mm
・For grinding steel, Aluminum, ceramic
・Rubber made fits flexibly
・Specs…Coarse-grit
・Grits…#60

Part Number
EA366EE-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA366EE-2 in the [Rubber] Grinding Block EA366EE-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA366EE-2 ในชุด [Rubber] Grinding Block EA366EE-2

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)