• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Soft Kenmaron EA366DA-4

Soft Kenmaron EA366DA-4

【Product Specifications】
・KENMARON SUPER and a sponge are stacked, allowing grinding with both sides.
・This tool retains water well and has excellent flexibility.
・Pad for sanding before painting
・Dim.-200 x 150 x 27mm
・Color…Gray
・Grits (equivalent)…#1,500
・Application…Clear paint

Part Number
EA366DA-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA366DA-4 in the Soft Kenmaron EA366DA-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA366DA-4 ในชุด Soft Kenmaron EA366DA-4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)