• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Lead-Free] Solder EA310D-0.8

[Lead-Free] Solder EA310D-0.8

【Product Specifications】
・Tin: 99%, silver: 0.3%,copper: 0.7%
・Wire dia.…0.8mm
・Content…10g

Part Number
EA310D-0.8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA310D-0.8 in the [Lead-Free] Solder EA310D-0.8 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA310D-0.8 ในชุด [Lead-Free] Solder EA310D-0.8

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)