• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Illuminated switch with indication EA940CN-20

Illuminated switch with indication EA940CN-20

【Product Specifications】
・Rated capacity-15A, 100V
・Quick connect terminal structure without screw
・Dim.-44.6 x 22.7 x 34(D)mm
・Specification…Single pole

Part Number
EA940CN-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CN-20 in the Illuminated switch with indication EA940CN-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CN-20 ในชุด Illuminated switch with indication EA940CN-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)