• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cover Plate EA940CE-443

Cover Plate EA940CE-443

【Product Specifications】
・Material …ABSResin
・Color …Milky White
・Size …70×120×16(T)mm
・Line …1
・Hole …3

Part Number
EA940CE-443
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-443 in the Cover Plate EA940CE-443 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-443 ในชุด Cover Plate EA940CE-443

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)