• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Drip-Proof Type Plate EA940CE-237

Drip-Proof Type Plate EA940CE-237

【Product Specifications】
・Size-no key:132x75x10.5mm, with key:132x75x26.4mm
・Opening angle-Expect for Key:165゚, with Key:135゚
・Drip-proof(when the door is closed)
・Description-2 pieces for

Part Number
EA940CE-237
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940CE-237 in the Drip-Proof Type Plate EA940CE-237 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940CE-237 ในชุด Drip-Proof Type Plate EA940CE-237

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)