• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Step-Down Transformer EA815ZY-13

Step-Down Transformer EA815ZY-13

【Product Specifications】
・Primary voltage-100V
・Secondary voltage-AC
・Single-phase compound-wound
・Secondary voltage…12V, 24V
・Secondary current…1A

Part Number
EA815ZY-13
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA815ZY-13 in the Step-Down Transformer EA815ZY-13 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA815ZY-13 ในชุด Step-Down Transformer EA815ZY-13

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)