• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Power Transformer EA815ZX-4

Power Transformer EA815ZX-4

【Product Specifications】
・Primary voltage-200V, 220V
・Secondary voltage-100V, 110V
・Single phase,compound-wound
・Content…200VA
・Screw…4M
・Weight…4.4kg

Part Number
EA815ZX-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA815ZX-4 in the Power Transformer EA815ZX-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA815ZX-4 ในชุด Power Transformer EA815ZX-4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)