• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

PP Ball Valve EA470VE-20

PP Ball Valve EA470VE-20

【Product Specifications】
・Material-Polypropylene
・Service temperature-0 to 80℃
・Operating pressure-1.6MPa
・Excellent corrosion, chemical, and weather resistances
・Nominal dia.…50
・Specification…Levertype

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA470VE-20

Part Number
EA470VE-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA470VE-20 in the PP Ball Valve EA470VE-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA470VE-20 ในชุด PP Ball Valve EA470VE-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)