• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Pilot-Operated 2 Ports Electromagnetic Valve Multilex Valve APK11 Series

Pilot-Operated 2 Ports Electromagnetic Valve Multilex Valve APK11 Series

Multilex valve series for controlling various fluids including water, air, oil, and vacuum. Offers high reliability and high quality and the ample options assure performance in different equipment and device types.

PDF

Japanese Only

Part Number
APK11-8[A,​G,​N]-0[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-8[A,​G,​N]-B[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-8[A,​G,​N]-C[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-8[A,​G,​N]-D[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-8[A,​G,​N]-E[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-8[A,​G,​N]-F[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-8[A,​G,​N]-H[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-8[A,​G,​N]-J[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-8[A,​G,​N]-K[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-8[A,​G,​N]-L[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-8[A,​G,​N]-M[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-8[A,​G,​N]-N[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-10[A,​G,​N]-0[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-10[A,​G,​N]-B[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-10[A,​G,​N]-C[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-10[A,​G,​N]-D[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-10[A,​G,​N]-E[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-10[A,​G,​N]-F[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-10[A,​G,​N]-H[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-10[A,​G,​N]-J[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-10[A,​G,​N]-K[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-10[A,​G,​N]-L[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-10[A,​G,​N]-M[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-10[A,​G,​N]-N[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-15[A,​G,​N]-0[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-15[A,​G,​N]-B[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-15[A,​G,​N]-C[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-15[A,​G,​N]-D[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-15[A,​G,​N]-E[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-15[A,​G,​N]-F[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-15[A,​G,​N]-H[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-15[A,​G,​N]-J[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-15[A,​G,​N]-K[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-15[A,​G,​N]-L[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-15[A,​G,​N]-M[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-15[A,​G,​N]-N[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-20[A,​G,​N]-0[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-20[A,​G,​N]-B[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-20[A,​G,​N]-C[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-20[A,​G,​N]-D[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-20[A,​G,​N]-E[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-20[A,​G,​N]-F[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-20[A,​G,​N]-H[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-20[A,​G,​N]-J[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-20[A,​G,​N]-K[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-20[A,​G,​N]-L[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-20[A,​G,​N]-M[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-20[A,​G,​N]-N[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-25[A,​G,​N]-0[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-25[A,​G,​N]-B[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-25[A,​G,​N]-C[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-25[A,​G,​N]-D[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-25[A,​G,​N]-E[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-25[A,​G,​N]-F[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-25[A,​G,​N]-H[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-25[A,​G,​N]-J[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-25[A,​G,​N]-K[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-25[A,​G,​N]-L[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-25[A,​G,​N]-M[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
APK11-25[A,​G,​N]-N[2C,​2E,​2G,​2H,​3A,​3M,​3N,​4A,​4M,​4N,​5A,​5M,​5N]-[DC48V,​DC100V]
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnection Type Plumbing Thread Nominal Orifice Dia.
(Ø)
Number of Solenoids Operating Pressure Differential Range
(MPa)
Application Body Material Sealing Material
12 Day(s) or more Rc / G / NPT1/412Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT1/412Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT1/412Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: FKM
12 Day(s) or more Rc / G / NPT1/412Single0~1.0Single ItemStainless steel-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT1/412Single0~1.0Single ItemStainless steel-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT1/412Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE
12 Day(s) or more Rc / G / NPT1/412Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT1/412Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT1/412Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil
12 Day(s) or more Rc / G / NPT1/412Single0~1.0Single ItemStainless steel-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT1/412Single0~1.0Single ItemStainless steel-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT1/412Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil
13 Day(s) or more Rc / G / NPT3/812Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT3/812Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT3/812Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: FKM
13 Day(s) or more Rc / G / NPT3/812Single0~1.0Single ItemStainless steel-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT3/812Single0~1.0Single ItemStainless steel-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT3/812Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE
13 Day(s) or more Rc / G / NPT3/812Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT3/812Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT3/812Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil
13 Day(s) or more Rc / G / NPT3/812Single0~1.0Single ItemStainless steel-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT3/812Single0~1.0Single ItemStainless steel-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT3/812Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil
13 Day(s) or more Rc / G / NPT1/216Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT1/216Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT1/216Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: FKM
13 Day(s) or more Rc / G / NPT1/216Single0~1.0Single ItemStainless steel-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT1/216Single0~1.0Single ItemStainless steel-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT1/216Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE
13 Day(s) or more Rc / G / NPT1/216Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT1/216Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT1/216Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil
13 Day(s) or more Rc / G / NPT1/216Single0~1.0Single ItemStainless steel-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT1/216Single0~1.0Single ItemStainless steel-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT1/216Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil
12 Day(s) or more Rc / G / NPT3/423Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT3/423Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT3/423Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: FKM
12 Day(s) or more Rc / G / NPT3/423Single0~1.0Single ItemStainless steel-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT3/423Single0~1.0Single ItemStainless steel-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT3/423Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE
12 Day(s) or more Rc / G / NPT3/423Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT3/423Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT3/423Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil
12 Day(s) or more Rc / G / NPT3/423Single0~1.0Single ItemStainless steel-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT3/423Single0~1.0Single ItemStainless steel-
12 Day(s) or more Rc / G / NPT3/423Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil
13 Day(s) or more Rc / G / NPT128Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT128Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT128Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: FKM
13 Day(s) or more Rc / G / NPT128Single0~1.0Single ItemStainless steel-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT128Single0~1.0Single ItemStainless steel-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT128Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE
13 Day(s) or more Rc / G / NPT128Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT128Single0~1.0Single ItemBrass•Bronze-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT128Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: FKM; Non-Oil
13 Day(s) or more Rc / G / NPT128Single0~1.0Single ItemStainless steel-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT128Single0~1.0Single ItemStainless steel-
13 Day(s) or more Rc / G / NPT128Single0~1.0Single Item-Seal: PTFE; O-Ring: PTFE; Non-Oil

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Electromagnetic Applicable Fluid Air / Water / Vacuum / Oil Operating Environment Standard
Switching Type 2-Port Normally Closed Driving Type Pilot kick Type

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)