• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 15/12/2019 to 6:00 16/12/2019. We apologize for the inconvenience.
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

มิซูมิปรับระยะเวลาจัดส่งสินค้าแบรนด์ SMC จากต่างประเทศสั้นลงกว่าเดิม

ไม่ต้องรอสินค้าจากต่างประเทศนานๆอีกต่อไป
มิซูมิปรับระยะเวลาการจัดส่งให้คุณแบบที่ไม่มีใครทำได้

จัดส่งจากต่างประเทศเร็วสุดเพียง 3 วัน กว่า 4 ล้านรายการ

Air Cylinders Air Cylinders

Speed Controllers Speed Controllers

One-Touch Fittings One-Touch Fittings

Solenoid Valves Solenoid Valves

Rotary Actuators Rotary Actuators

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
สินค้าแนะนำจากแบรนด์ SMC

สินค้าหลากหลายหมวดหมู่จากแบรนด์ SMC