• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

มอเตอร์

มอเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

มอเตอร์ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานมอเตอร์กันอย่างแพร่หลาย มีหลายขนาดไล่จากขนาดเล็กไม่กี่สิบวัตต์จนไป
ถึงขนาดใหญ่หลายเมกกะวัตต์ โดยการทำงานของมอเตอร์จะอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทำให้เกิดแรงดูดและแรงผลักระหว่างสนามแม่เหล็กในตัวมอเตอร์และสนามแม่เหล็ก
ในกระแสขดลวด โดยมอเตอร์จะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ มอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับ โดยมอเตอร์กระแสตรง จะสามารถขับเคลื่อนได้โดยได้รับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง เช่น ยานยนต์ แบตเตอรี่ ส่วนมอเตอร์กระแสสลับ จะสามารถขับเคลื่อนได้โดยได้รับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ เช่น
ไฟบ้าน เครื่องปั่นไฟ

มอเตอร์ประเภทต่างๆและการใช้งาน

การใช้งานมอเตอร์ควรเลือกประเภทมอเตอร์ให้ถูกกับวัตถุประสงค์การใช้งาน มอเตอร์แต่ละประเภทจะมีจุดที่แตกต่างกันเช่น การให้พลังงานขับที่แตกต่าง
การใช้กระแสไฟฟ้า การหมุนหรือแรงบิด

มอเตอร์ AC ขนาดเล็ก

มอเตอร์ AC ขนาดเล็ก

มอเตอร์ AC คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
(Alternating Current Motor) หรือเรียกว่า
เอ.ซี มอเตอร์ (A.C. MOTOR) เป็นมอเตอร์ที่นิยมใช้กัน
อย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากราคาไม่แพง และบำรุง
รักษาง่าย จึงทำให้มอเตอร์ AC ถูกนำไปใช้งานอย่าง
กว้างขวาง

สินค้า มอเตอร์ AC ขนาดเล็ก

สเต็ปปิ้งมอเตอร์

สเต็ปปิ้งมอเตอร์

เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพัลส์ โดยจะขับ
เคลื่อนไปในลักษณะเป็นสเต็ปไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งต่าง
จากมอเตอร์ทั่วไปซึ่งจะขับเคลื่อนไปแบบต่อเนื่อง
ในปัจจุบัน สเต็ปปิ้งมอเตอร์ได้ถูกนำไปใช้งานอย่าง

แพร่หลาย เนื่องจากใช้งานง่าย เพียงแค่ต่อร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆอีกเล็กน้อยเท่านั้น
ซึ่งการเลือกใช้สเต็ปมอเตอร์ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยพิจารณาจาก
Phase, ขนาดของมอเตอร์,แรงบิด (Torque), กระแสมอเตอร์, องศา เป็นต้น

สเต็ปปิ้งมอเตอร์

เซอรโวมอเตอร์ AC

เซอรโวมอเตอร์ AC

เซอร์โวมอเตอร์ หรือที่เรียกกันว่า มอเตอร์ไฟฟ้าเป็น
อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการระบบทำงานของเครื่องจักร
ให้เป็นไปตามต้องการ คุณสมบัติของเซอร์โวมอเตอร์
สามารถควบคุมความร็ว ควบคุมแรงบิด และควบคุม

ตำแหน่งทิศทางในการเตลื่อนที่ (Position control) เซอร์โวมอเตอร์ถูกใช้อย่าง
แพร่หลาย เนื่องจาก มีอัตราการเร่งที่ดี ตอบสนองได้รวดเร็ว ขอบเขตการควบคุม
กว้าง และความเร็วในการหมุนคงที่ ซึ่งการที่จะทำให้เซอร์โวมอเตอร์ทำงานได้
อย่างสมบูรณ์ จะต้องมีองค์ประกอบคือ Controller, Servo driver controller
และ Servo motor

สินค้า เซอร์โวมอเตอร์ AC

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Brushless motor) มักใช้กันอย่าง
แพร่หลายมากกว่ามอเตอร์ใช้แปรงถ่าน การทำงานของ
มอเตอร์ชนิดนี้จะใช้ขั้วแม่เหล็กเป็นตัวหมุน โดยขดลวด
จะอยู่กับที่กระแสไฟฟ้าวิ่งเข้าสู่ขดลวดโดยตรงโดยที่ไม่

ต้องผ่านตัวแปรงถ่านจนเกิดเป็นแรงเหนี่ยวทำให้ขั้วแม่เหล็กตรงกลางขับเคลื่อนได้
ข้อดีมอเตอร์ไร้แปรงถ่านคือ มีความทนทานสูงอายุการใช้งานยาวนานมี
ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ ส่วนข้อเสีย คือ มีราคาแพงกว่ามอเตอร์แบบใช้
แปรงถ่าน และมีวิธีการใช้งานที่ยุ่งยากกว่า

สินค้า มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน

มอเตอร์ใช้แปรงถ่าน

มอเตอร์ใช้แปรงถ่าน

การทำงานของมอเตอร์ใช้แปรงถ่าน (Brushed motor)
ใช้แกนอาร์มาเจอร์เป็นตัวหมุนโดยจะมีขดวลดพันอยู่บน
แกนนี้ โดยจะมีตัวแปรงถ่านเป็นตัวรับไฟคอยสับเปลี่ยน
การจ่ายกระแสไฟให้กับขดลวดเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก

ที่เหมาะสม ข้อดีของมอเตอร์ใช้แปรงถ่านคือ มีราคาถูกกว่ามีแรงบิดที่สูงกว่า
มอเตอร์ใช้แปรงถ่าน การใช้งานไม่ยุ่งยาก ข้อเสีย คือ กินไฟสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
เนื่องจากตัวแปรงถ่านมีการสึกหรอต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

สินค้า มอเตอร์ใช้แปรงถ่าน

มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์ คือ มอเตอร์เหนี่ยวนำที่นำมาประกอบกับ
เกียร์ทดเพื่อลดความเร็วลง มอเตอร์เกียร์เป็นอุปกรณ์
ระบบส่งกำลังที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการ
อุตสาหกรรม เช่น ใช้เป็นต้นกำลังหลักในงานระบบ

สายพานส่งสินค้า มักจะใช้มอเตอร์เกียร์เข้ามาเป็นส่วนประกอบเพื่อลดความเร็วของ
สายพานได้ตามที่ต้องการหรือใช้ในการควบคุมงานเครื่องจักรต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วมอเตอร์เกียร์ยังถูกนำใช้ในงาน
เครื่องจักรที่เกี่ยวกับเกษตรต่างๆ อีกด้วย

สินค้า มอเตอร์เกียร์

ทำไมต้องซื้อมอเตอร์จากมิซูมิ

เรามีมอเตอร์สต๊อกพร้อมส่งไม่ต้องรอ

เรามีมอเตอร์สต๊อกพร้อมส่ง
ไม่ต้องรอ

หมดกังวลเรื่องรอสินค้าเป็นเวลาหลายวัน เรามี
สต๊อกสินค้ามอเตอร์ให้คุณ พร้อมส่งได้ทันที

เรามีมอเตอร์หลายแบบหลากแบรนด์

เรามีมอเตอร์หลายแบบ
หลากแบรนด์

ที่มิซูมิที่เดียวให้คุณเลือกซื้อมอเตอร์ได้หลากแบรนด์
ไม่ต้องเสียเวลา เพราะเรารวมทุกอย่างไว้ให้แล้ว

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์พร้อมให้คำปรึกษา

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์
พร้อมให้คำปรึกษา

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า หรือต้องการคำปรึกษา เรามี
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์คอยให้บริการคุณได้เสมอ

มอเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกล มอเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลายทั้งประเภท และขนาดดังนั้นจึงควรเลือกใช้งานมอเตอร์ให้
ถูกต้องและเหมาะสม

มอเตอร์ AC ขนาดเล็ก

มอเตอร์ยอดนิยมที่มีขนาดเล็กใช้กระแสไฟแบบสลับ ที่มิซูมิมีมอเตอร์ AC ขนาดเล็กสต๊อกพร้อมจัดส่งภายในวันเดียว สินค้ามากกว่า 250 รายการ

 • List
 • Photo
 • Small Geared Motors/Gear Head-Induction Motors/Reversible Motors

  Small Geared Motors/Gear Head-Induction Motors/Reversible Motors

  MISUMI

  มอเตอร์เหนี่ยวนำ เหมาะสำหรับการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่อง

  • หัวเกียมาตราฐาน
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Unit Type Variable Speed Motor US Series

  Unit Type Variable Speed Motor US Series

  ORIENTAL MOTOR

  เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมความเร็วได้โดยง่าย

  • หัวเกียมาตราฐาน
  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • ปรับความเร็วได้
  • ไฟเฟสเดี่ยว
  • ไม่มีระบบเบรค
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Reversible motor K series

  Reversible motor K series

  ORIENTAL MOTOR

  เหมาะสำหรับงานที่มีการขับเคลื่อนแบบย้อนกลับบ่อยๆ

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • Reversible
  • ไฟเฟสเดี่ยว
  • หัวเกียมาตราฐาน
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Small Geared Motors/Gear Heads-Variable Speed Motor Unit/Variable Speed Motors

  Small Geared Motors/Gear Heads-Variable Speed Motor Unit/Variable Speed Motors

  MISUMI

  มอเตอร์ที่ประกอบกับตัวควบคุมความเร็ว สามารถปรับความเร็วรอบได้

  • หัวเกียมาตราฐาน
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Induction Motor K Series

  Induction Motor K Series

  ORIENTAL MOTOR

  เหมาะสำหรับงานที่ขับเคลื่อนแบบทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่อง เช่น สายพานลำเลียง

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • Induction
  • หัวเกียมาตราฐาน
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Induction Motor World K Series Parallel Shaft Gear Head

  Induction Motor World K Series Parallel Shaft Gear Head

  ORIENTAL MOTOR

  มอเตอร์เหนี่ยวนำ หัวเกียร์แบบคู่ขนานจาก K series

  • Gearhead simplex
  • หัวเกียมาตรฐาน
  • หัวเกียเพลาตรง
  • ไม่มีระบบเบรค
  • GN Gear Cutting
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Speed Control Motor Reversible Type, K Series

  Speed Control Motor Reversible Type, K Series

  ORIENTAL MOTOR

  มอเตอร์ควบคุมความเร็วแบบย้อนกลับได้จาก K series

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • ปรับความเร็วได้
  • ไฟเฟสเดี่ยว
  • หัวเกียมาตราฐาน
  • ไม่มีระบบเบรค
  • สายไฟเปลือย
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Induction Motor 25W Gear Head [S8KA3]

  Induction Motor 25W Gear Head [S8KA3]

  SPG

  เสียงเบาลงประมาณ 10-15 เดซิเบล

  • หัวเกีย
  • หน้าตัดของหน้าแปลน 80
  • กำลังไฟ 25 w
  • หัวเกียมาตราฐาน
  • หัวเกียเพลาตรง
  • หัวเกียแบบมีร่องลิ่ม
  • General load
  • Output details(W) 6~25
  ระยะเวลาจัดส่ง
  2 วัน หรือมากกว่า
 • Induction Motor 15W [S7I15]

  Induction Motor 15W [S7I15]

  SPG

  ใช้มอเตอร์แบบเฟสเดียวและมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3เฟส พร้อมตัวเก็บประจุ

  • Individual motor
  • Induction
  • หน้าตัดของหน้าแปลน 70
  • กำลังไฟ 15 w
  • ไฟเฟสเดี่ยว
  • หัวเกียมาตราฐาน
  • ไม่มีระบบเบรค
  • General load
  ระยะเวลาจัดส่ง
  2 วัน หรือมากกว่า
 • Induction Motor 60W Gear Head [S9KC3]

  Induction Motor 60W Gear Head [S9KC3]

  SPG

  เสียงเบาลงประมาณ 10-15 เดซิเบล

  • หัวเกีย
  • กำลังไฟ 90 w
  • หัวเกียมาตราฐาน
  • หัวเกียเพลาตรง
  • หัวเกียแบบมีร่องลิ่ม
  • รับแรงกระแทกสูง
  • Output details(W) 60~90
  ระยะเวลาจัดส่ง
  3 วัน หรือมากกว่า

สเต็ปปิ้งมอเตอร์

เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนไปในลักษณะเป็นสเต็ป ที่มิซูมิมีสเต็ปปิ้งมอเตอร์สต๊อกพร้อมจัดส่งภายในวันเดียว สินค้ามากกว่า 130 รายการ

 • List
 • Photo
 • 42 series 2-phase high torque hybrid type stepping motor with a step angle of 0.9°

  42 series 2-phase high torque hybrid type stepping motor with a step angle of 0.9°

  FULLING MOTOR

  ราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุน

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • หน้าตัดของหน้าแปลน 42
  • ไฟสองเฟส
  • DC Specifications
  • Open loop
  • มุมการหมุน 0.9°
  • ไม่มีตัวลดรอบ
  • แกนขับ X แกน
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • 42/57 series high torque hybrid type stepping motor with an integrated step angle of 1.8°

  42/57 series high torque hybrid type stepping motor with an integrated step angle of 1.8°

  FULLING MOTOR

  ราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุน

  • Built-In Driver
  • ไฟสองเฟส
  • DC Specifications
  • Open loop
  • มุมการหมุน 0.9°
  • ไม่มีตัวลดรอบ
  • Bipolar
  • แกนขับ X แกน
  • พิกัดไฟ 12 to 35 V
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • 57 series 2-phase high torque hybrid type stepping motor with a step angle of 0.9°

  57 series 2-phase high torque hybrid type stepping motor with a step angle of 0.9°

  FULLING MOTOR

  ราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุน

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • หน้าตัดของหน้าแปลน 57
  • ไฟสองเฟส
  • DC Specifications
  • Open loop
  • มุมการหมุน 0.9°
  • ไม่มีตัวลดรอบ
  • แกนขับ X แกน
  ระยะเวลาจัดส่ง
  2 วัน หรือมากกว่า
 • Stepping MotorFor Unit

  Stepping MotorFor Unit

  ORIENTAL MOTOR

  ชุดมอเตอร์เดี่ยว (ส่วนประกอบ) ของชุดมอร์เตอร์สตาร์ท

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • Open loop
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • New five-phase stepping motor unit RK II series

  New five-phase stepping motor unit RK II series

  ORIENTAL MOTOR

  ชุุดสเตปปิ้งมอเตอร์และไดรเวอร์แบบดิจิตอล ความร้อนต่ำ ลดการสั่นสะเทือน สะดวกต่อการใช้งาน

  • ไฟเฟสเดี่ยว
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Stepping motor, αSTEP, highly-efficient, AR series, DC power input, standard type

  Stepping motor, αSTEP, highly-efficient, AR series, DC power input, standard type

  ORIENTAL MOTOR

  ลดความร้อนที่เกิดจากมอเตอร์ ฟังก์ชันการระบุตำแหน่งในตัวและชนิดของการป้อนข้อมูลแบบพัลส์

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • ไฟเฟสเดี่ยว
  • DC Specifications
  • Closed loop
  • มุมการหมุน 0.36°
  • ไม่มีตัวลดรอบ
  • หัวเกียมาตราฐาน
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Micro step driver and stepping motor set CSA-UK series

  Micro step driver and stepping motor set CSA-UK series

  SHINANOKENSHI

  เล็กและเบาที่สุด (80 กรัม)

  • มอเตอร์พร้อมเกีย
  • ไฟสองเฟส
  • DC Specifications
  • Photo coupler open-collector output
  • มุมการหมุน 1.8°
  • Unipolar
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • 2-axis simultaneous drive micro-step driver & stepping motor 2 piece set CSA-UD series

  2-axis simultaneous drive micro-step driver & stepping motor 2 piece set CSA-UD series

  SHINANOKENSHI

  การทำงานของมอเตอร์ 2 ตัวด้วยสัญญาณพัลส์อินพุทเดียว ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา (80 กรัม)

  • มอเตอร์พร้อมเกีย
  • ไฟสองเฟส
  • DC Specifications
  • Photo coupler open-collector output
  • มุมการหมุน 1.8°
  • Unipolar
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Two-shaft simultaneous drive speed controller and stepping motor two-unit set CSA-UT series

  Two-shaft simultaneous drive speed controller and stepping motor two-unit set CSA-UT series

  SHINANOKENSHI

  มอเตอร์ 2 ชุด พร้อมตัวควบคุม 1 ตัว น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด (190 กรัม)

  • มอเตอร์พร้อมเกีย
  • ไฟสองเฟส
  • DC Specifications
  • Photo coupler open-collector output
  • Unipolar
  ระยะเวลาจัดส่ง
  4 วัน หรือมากกว่า
 • Stepping Motor □42 mm (Thin-type)

  Stepping Motor □42 mm (Thin-type)

  SANYO DENKI

  • มอเตอร์พร้อมเกีย
  • หน้าตัดของหน้าแปลน 42
  • การต่อตรง
  • DC Specifications
  • Open loop
  • มุมการหมุน 1.8°
  • ไม่มีตัวลดรอบ
  • Bipolar
  • Hollow
  ระยะเวลาจัดส่ง
  5 วัน หรือมากกว่า

เซอร์โวมอเตอร์ AC

เซอร์โวมอเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการระบบทำงานของเครื่องจักรให้เป็นไปตามต้องการ ที่มิซูมิรวบแบรนด์ผู้ผลิตมอเตอร์ชั้นนำ มั่นใจในเรื่องคุณภาพ

 • List
 • Photo
 • AC Servo Motor, G5 Series [Cylinder Type]

  AC Servo Motor, G5 Series [Cylinder Type]

  OMRON

  • มอเตอร์พร้อมเกีย
  • Oil seal not included
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • AC Servo driver G5 series [AC200V input type]

  AC Servo driver G5 series [AC200V input type]

  OMRON

  • ชุดคอนโทรล
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • AC Servo Driver G Series General Purpose Input (pulse train input/analog input) Type [R88M-G, R88D-GT]

  AC Servo Driver G Series General Purpose Input (pulse train input/analog input) Type [R88M-G, R88D-GT]

  OMRON

  รองรับการใช้งานได้หลากหลาย เช่น การควบคุมตำแหน่ง, ความเร็ว, แรงบิด

  • ชุดคอนโทรล
  • AC200 Type
  • ไฟเฟสเดี่ยว/ไฟสามเฟส
  • For 750 W
  • Absolute output / Incremental output
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Servo Motor HF-KP Series

  Servo Motor HF-KP Series

  MITSUBISHI

  เซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็ก แรงเฉื่อยต่ำ

  • 200V Class
  • Low-inertia/small capacity
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Servo Motor HF-MP Series

  Servo Motor HF-MP Series

  MITSUBISHI

  เซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็ก แรงเฉื่อยต่ำที่สุด

  • 200V Class
  • Ultra-low inertia/small capacity
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Servo Amplifier MELSERVO-J4 Series

  Servo Amplifier MELSERVO-J4 Series

  MITSUBISHI

  เซอร์โวมอเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป

  • Servo Amplifier
  • Standard Product
  ระยะเวลาจัดส่ง
  5 วัน หรือมากกว่า
 • D2 driver series

  D2 driver series

  HIWIN

  มีความแม่นยำสูง ใช้งานได้ทุกโหมดการควบคุม

  • ชุดคอนโทรล
  • AC110/220 Type
  • ไฟสามเฟส
  ระยะเวลาจัดส่ง
  2 วัน หรือมากกว่า
 • AC servomotor / FRLS Series

  AC servomotor / FRLS Series

  HIWIN

  เซอร์โวมอเตอร์ AC คุณภาพคุ้มราคา

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • หน้าตัดของหน้าแปลน 42
  • AC220 Type
  • ไฟเฟสเดี่ยว/ไฟสามเฟส
  • ไม่มีตัวลดรอบ
  • 13-bit standard incremental
  ระยะเวลาจัดส่ง
  4 วัน หรือมากกว่า
 • Tuningless AC Servo Motor UnitNX Series

  Tuningless AC Servo Motor UnitNX Series

  ORIENTAL MOTOR

  ใช้งานง่ายและสะดวก

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  ระยะเวลาจัดส่ง
  6 วัน หรือมากกว่า
 • Tuningless AC Servo Motor NX Series Motor Unit

  Tuningless AC Servo Motor NX Series Motor Unit

  ORIENTAL MOTOR

  ด้วยกลไกของแรงเฉื่อยช่วยให้งานสายพานขนาดใหญ่ทำงานอย่างได้ราบลื่น

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  ระยะเวลาจัดส่ง
  6 วัน หรือมากกว่า

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน (Brushless motor) มีความทนทานสูงอายุการใช้งานยาวนาน คุณภาพจากแบรนด์ผู้ผลิตมอเตอร์จากญี่ปุ่น

 • List
 • Photo
 • Brushless Motor Unit BLH Series for DC power supply

  Brushless Motor Unit BLH Series for DC power supply

  ORIENTAL MOTOR

  มอเตอร์ไร้แปรงถ่านและชุดไดรเวอร์ (ขนาดเท่านามบัตร)

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • DC Specifications
  • ไฟเฟสเดี่ยว
  • ไม่มีระบบเบรค
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • Brush-less Motor Variable Speed Motor Unit NexBL US Type

  Brush-less Motor Variable Speed Motor Unit NexBL US Type

  ORIENTAL MOTOR

  มอเตอร์ชนิดใหม่ ขนาดกะทัดรัด เชื่อมต่อกับไดรเวอร์ได้ง่าย

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • ไม่มีระบบเบรค
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • 42 Series Brushless Motor - 24 VDC- [FBLM42]

  42 Series Brushless Motor - 24 VDC- [FBLM42]

  FULLING MOTOR

  ราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุน

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • หน้าตัดของหน้าแปลน 42
  • DC Specifications
  • ไฟสามเฟส
  • ไม่มีระบบเบรค
  ระยะเวลาจัดส่ง
  2 วัน หรือมากกว่า
 • 86 Series Brushless Motor, DC48V, [FBLM86]

  86 Series Brushless Motor, DC48V, [FBLM86]

  FULLING MOTOR

  ราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุน

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • หน้าตัดของหน้าแปลน 86
  • DC Specifications
  • ไฟสามเฟส
  • ไม่มีระบบเบรค
  ระยะเวลาจัดส่ง
  2 วัน หรือมากกว่า
 • Brushless motor unit BLE series

  Brushless motor unit BLE series

  ORIENTAL MOTOR

  ความเร็วคงที่และสม่ำเสมอ ประหยัดพลังงาน ควบคุมความเร็วได้

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  ระยะเวลาจัดส่ง
  5 วัน หรือมากกว่า
 • CBA-30 Series DC Brushless Motor and Driver Set

  CBA-30 Series DC Brushless Motor and Driver Set

  SHINANOKENSHI

  ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ตรวจสอบความเร็วของมอเตอร์ได้

  • มอเตอร์พร้อมเกีย
  • DC Specifications
  ระยะเวลาจัดส่ง
  6 วัน หรือมากกว่า
 • Brushless Motor Unit BX II Series

  Brushless Motor Unit BX II Series

  ORIENTAL MOTOR

  ใช้งานง่าย กำหนดตำแหน่ง และควบคุมความเร็วได้อย่างแม่นยำ

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  ระยะเวลาจัดส่ง
  6 วัน หรือมากกว่า
 • 57 Series Brushless Motor, DC36V, [FBLM57]

  57 Series Brushless Motor, DC36V, [FBLM57]

  FULLING MOTOR

  ราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุน

  • มอเตอร์พร้อมคอนโทรล
  • หน้าตัดของหน้าแปลน 57
  • DC Specifications
  • ไฟสามเฟส
  • ไม่มีระบบเบรค
  ระยะเวลาจัดส่ง
  7 วัน หรือมากกว่า
 • Brushless Motor Unit - BLV Series

  Brushless Motor Unit - BLV Series

  ORIENTAL MOTOR

  ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบกระแสตรง มีให้เลือกหลายแบบ

  • หน้าตัดของหน้าแปลน 104
  ระยะเวลาจัดส่ง
  8 วัน หรือมากกว่า

มอเตอร์ใช้แปรงถ่าน

มอเตอร์ใช้แปรงถ่าน แรงบิดสูง ราคาไม่แพง จากแบรนด์ชั้นนำด้านมอเตอร์

 • List
 • Photo
 • DC Motor SS23F Series

  DC Motor SS23F Series

  SAWAMURADENKI

  มอเตอร์แบบใช้แปรงถ่าน ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 12V/24V (10W)

  • กำลังไฟ 10 w
  ระยะเวลาจัดส่ง
  16 วัน หรือมากกว่า
 • DC Motor SS60E6 Series

  DC Motor SS60E6 Series

  SAWAMURADENKI

  มอเตอร์แบบใช้แปรงถ่าน ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 12V/24V/100V (250W)

  • กำลังไฟ 250 w
  ระยะเวลาจัดส่ง
  16 วัน หรือมากกว่า
 • DC Motor SS32G Series

  DC Motor SS32G Series

  SAWAMURADENKI

  มอเตอร์แบบใช้แปรงถ่าน ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 12V/24V/100V (14W)

  • กำลังไฟ 14 w
  ระยะเวลาจัดส่ง
  16 วัน หรือมากกว่า
 • DC Motor SS40E4 Series

  DC Motor SS40E4 Series

  SAWAMURADENKI

  มอเตอร์แบบใช้แปรงถ่าน ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 12V/24V/100V (40W)

  • กำลังไฟ 40 w
  ระยะเวลาจัดส่ง
  16 วัน หรือมากกว่า
 • DC Motor SS40E6 Series

  DC Motor SS40E6 Series

  SAWAMURADENKI

  มอเตอร์แบบใช้แปรงถ่าน ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 12V/24V/100V (60W)

  • กำลังไฟ 60 w
  ระยะเวลาจัดส่ง
  16 วัน หรือมากกว่า
 • DC Motor SS60E8 Series

  DC Motor SS60E8 Series

  SAWAMURADENKI

  มอเตอร์แบบใช้แปรงถ่าน ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 24V/100V (350W)

  • กำลังไฟ 350 w
  ระยะเวลาจัดส่ง
  16 วัน หรือมากกว่า
 • DC Motor SS40E8 Series

  DC Motor SS40E8 Series

  SAWAMURADENKI

  มอเตอร์แบบใช้แปรงถ่าน ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 12V/24V/100V (80W)

  • กำลังไฟ 80 w
  ระยะเวลาจัดส่ง
  16 วัน หรือมากกว่า
 • DC Motor SS40E2 Series

  DC Motor SS40E2 Series

  SAWAMURADENKI

  มอเตอร์แบบใช้แปรงถ่าน ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 12V/24V/100V (20W)

  • กำลังไฟ 20 w
  ระยะเวลาจัดส่ง
  16 วัน หรือมากกว่า
 • DC Motor SS60E3 Series

  DC Motor SS60E3 Series

  SAWAMURADENKI

  มอเตอร์แบบใช้แปรงถ่าน ใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 12V/24V/100V (120W)

  • กำลังไฟ 120 w
  ระยะเวลาจัดส่ง
  21 วัน หรือมากกว่า

มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์ที่เป็นแรงขับในงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรต่างๆ เลือกมอเตอร์เกียร์จากมิซูมิเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของท่าน

 • List
 • Photo
 • Medium Geared Motors

  Medium Geared Motors

  MISUMI

  • มอเตอร์เกียร์ขนาดกลาง
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • SG-P1 Three-phase Parallel Shaft Gear Motor

  SG-P1 Three-phase Parallel Shaft Gear Motor

  SIGMAGIKEN

  มีความแข็งแรงทนทาน เกียร์ภายในได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร

  • ไฟสามเฟส
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • SG-P1 orthogonal axis gear motor

  SG-P1 orthogonal axis gear motor

  SIGMAGIKEN

  มีความแข็งแรงทนทาน เกียร์ภายในได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร

  • ไฟสามเฟส
  • พิกัดไฟ 200 to 220 V
  ระยะเวลาจัดส่ง
  ภายในวันเดียวหรือมากกว่า
 • SG-P1 Hollow Shaft Gear Motor, Orthogonal, Hollow shaft

  SG-P1 Hollow Shaft Gear Motor, Orthogonal, Hollow shaft

  SIGMAGIKEN

  มีความแข็งแรงทนทาน เกียร์ภายในได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร

  • ไฟสามเฟส
  • พิกัดไฟ 200 to 220 V
  ระยะเวลาจัดส่ง
  4 วัน หรือมากกว่า
 • SG-P1 - Three-Phase Gear Motor with Clutch Brake

  SG-P1 - Three-Phase Gear Motor with Clutch Brake

  SIGMAGIKEN

  มีความแข็งแรงทนทาน เกียร์ภายในได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร

  • ไฟสามเฟส
  • พิกัดไฟ 200 to 220 V
  ระยะเวลาจัดส่ง
  5 วัน หรือมากกว่า
 • Three-phase Geared Motor Parallel Shaft VX Series

  Three-phase Geared Motor Parallel Shaft VX Series

  ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นด้วยเทคโนโลยีเฟืองเกียร์ที่เป็นเอกลักษณ์

  • พิกัดไฟ 200 V
  ระยะเวลาจัดส่ง
  10 วัน หรือมากกว่า
 • Three-phase Geared Motor Orthogonal Shaft VC Series

  Three-phase Geared Motor Orthogonal Shaft VC Series

  ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นด้วยเทคโนโลยีเฟืองเกียร์ที่เป็นเอกลักษณ์

  • ไฟสามเฟส
  • พิกัดไฟ 200 V
  ระยะเวลาจัดส่ง
  10 วัน หรือมากกว่า
 • SG-P1 Single Phase Gear Motor

  SG-P1 Single Phase Gear Motor

  SIGMAGIKEN

  มีความแข็งแรงทนทาน เกียร์ภายในได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร

  • ไฟเฟสเดี่ยว
  ระยะเวลาจัดส่ง
  13 วัน หรือมากกว่า

การดูแลรักษามอเตอร์

การเก็บรักษามอเตอร์

การดูแลรักษามอเตอร์ ควรมีการบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพ และจัดการเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วน
เมื่อครบกำหนดระยะเวลา เพื่อยืดอายุการใช้งานของเตอร์ให้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ ควรจัด
วางตำแหน่งมอเตอร์ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เช่น ตัวมอเตอร์ที่มีฐานเป็นเหล็ก ควรติดตั้ง
ในพื้นที่ ที่ปราศจากความชื้นและน้ำ ซึ่งจะช่วยให้เกิดสนิมช้าลง การบำรุงรักษาทำความ
สะอาดเศษฝุ่นละอองที่ติดตามส่วนต่างๆของตัวเครื่อง เพื่อช่วยให้มอเตอร์ระบายความร้อนได้
ปกติ เพราะหากมอเตอร์ร้อนจนเกินไปอาจทำให้เสียหายได้ ตรวจสอบขั้วไฟฟ้าตามจุดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่แน่นเพียงพอพร้อมใช้งานได้ ทำการตรวจเช็คขดลวดมอเตอร์ทุก 3 ปี ตรวจ
เช็คฉนวนที่เคลือบอยู่หรือทำการเคลือบฉนวนซ้ำ ตรวจสอบตลับลูกปืน เปลี่ยนจาระบีเพื่อช่วย
ให้การหล่อลื่นที่ดีขึ้น

Discount Brand HOZAN 10%
Recommended Brand MITUTOYO
Recommended Brand TOYOGIKEN
Recommended Brand SUS

ชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ (หมวดหมู่แนะนำ)

อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม (หมวดหมู่แนะนำ)

เครื่องมือในกระบวนการผลิต (หมวดหมู่แนะนำ)

สินค้าที่ใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม MRO (หมวดหมู่แนะนำ)

MISUMI 5 Benefits

หากคุณเคยประสบปัญหากับการสั่งซื้อ คลิกเลย ให้มิซูมิ แก้ไขปัญหาให้คุณ