เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม Mobile Application

ขอบเขตงาน

 • พัฒนาโปรแกรม Mobile Application บน IOS และ Android platform
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง ของ Source Code
 • เรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
 • ออกแบบ Unit test เพื่อใช้ทดสอบระบบได้
 • แก้ไขปัญหา และหาวิธีป้องกันปํญหาได้

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science, Information Technology, Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม Mobile Application อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษา Swift, Java หรือ Kotlin
 • เข้าใจในเรื่อง Object-Oriented Programming (OOP)
 • เข้าใจในเรื่อง MVC, MVP หรือ MVVM
 • มีประสบการณ์ในเรื่อง JSON format
 • มีประสบการณ์ในเรื่อง RESTful APIs และ Mobile Libraries
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

สวัสดิการ

 • ค่าเดินทาง
 • ประกันภัยกลุ่มสำหรับพนักงานและครอบครัว
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่าทันตกรรม ตัดแว่นสายตา การฉีดวัคซีนและโรคระบาดประจำปี เป็นต้น
 • วันหยุดพิเศษ เช่นลาคลอด 120 วัน ลาเพื่อเป็นบิดา 3 วัน เป็นต้น

APPLY


By clicking "SEND" I agree to the Privacy Policy for Job Application.